Formular de căutare

CRS

Context international

România cooperează cu celelalte state membre din cadrul Uniunii Europene precum şi cu alte state terţe participante CRS în vederea realizării unui schimb automat de informaţii financiare între autorităţile fiscale cu scopul de a preveni şi reduce evaziunea fiscală transfrontalieră a rezidenţilor fiscali străini în legătura cu conturile acestora din străinătate.

În acest sens, BRD Group Societe Generale S.A se conformează cerinţelor Organizaţiei pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) prin aplicarea unui standard internaţional de îmbunătăţire a transparenţei şi schimbului automat de informaţii fiscale, Standardul Comun de Raportare (CRS).

 

Ţări participante

OECD - Common Reporting Standard

OECD - Exchange of tax information 

OECD - Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes 

 

Scopul CRS este de a permite autorităţilor fiscale să primească într-un mod sistematic informaţii în scopuri fiscale, cu privire la activele financiare deținute în străinătate de către rezidenții lor.

Pentru a pune în aplicare schimbul automat de informații, CRS se bazează pe acțiunea combinată a:

- clienților titulari de cont (persoane fizice, persoane fizice autorizate şi persoane juridice, rezidente sau nerezidente), care deţin ori gestionează active;

- instituțiilor financiare, care sunt obligate să aplice anumite proceduri de precauţie privind identificarea conturilor raportabile şi să raporteze anual către autorităţile fiscale o serie de informaţii de natură fiscală;

- autorităților fiscale din țările participante, care trebuie să raporteze informațiile de natură fiscală colectate către autoritățile fiscale din țara/ţările de rezidenţă fiscală a/ale clientului.

 

FATCA (Legea privind respectarea impozitului pe contul străin) impactează numai contribuabilii care prezintă indicii legate de Statele Unite ale Americii și raportarea acelor contribuabili către autoritățile fiscale americane. CRS impactează toți clienții instituțiilor financiare stabilite în țările participante.

 

Termenul de la care se aplică prevederile CRS: 01 ianuarie 2016.

În România, prevederile CRS sunt aplicabile din data de 01.01.2016 , data intrării în vigoare a noului Cod de Procedură Fiscală care transpune la nivel naţional Directiva Uniunii Europene 107/2014 privind schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal.

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1939/2016 stabileşte normele de punere în aplicare a schimbului automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal, categoriile de informaţii privind identificarea contribuabililor, precum şi informaţiile de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/ sau închise de aceştia la instituţiile financiare.

 

Impact asupra clienţilor băncii

BRD Group Societe Generale S.A., în calitate de instituție financiară raportoare, va prelucra şi transmite către autoritatea competentă din România (ANAF) informaţiile solicitate de reglementările legale menţionate mai sus, respectiv: datele de identificare ale clienţilor raportabili (Persoane Fizice, Persoane Fizice Autorizate şi Persoane Juridice), jurisdicţia/ jurisdicţiile de rezidenţă fiscală, numărul de identificare fiscală (NIF) soldul sau valoarea contului, valabile la sfârşitul anului calendaristic de raportare sau, în cazul în care contul a fost închis în cursul anului de raportare, soldul sau valoarea ultimei tranzacţii iniţiate de client imediat înainte de închiderea contului, etc.

 

Pentru a vă confirma statutul de persoană raportabilă/neraportabilă CRS în relaţia cu autorităţile fiscale, este necesară auto-certificarea prin care declaraţi ţara de rezidenţă fiscală/tarile de rezidenţă fiscală, numărul/numerele de identificare fiscală/e alocat/e de autorităţile relevante (dacă este cazul) şi să prezentaţi documentul/ele care să susţină /informaţiile declarate.

Auto-certificarea rezidenţei fiscale, odată declarată, datată şi semnată, este valabilă până la momentul intervenirii unei schimbări de circumstanţă cu impact fiscal.

 

Indiciile CRS?

- Persoană fizică şi Persoană fizică autorizată: rezidentă fiscală sau adresa de rezidenţă (domiciliu/resedinţă)/adresa de corespondenţă într-un alt stat CRS, altul decât România / unul sau mai multe numere de telefon dintr-un alt stat CRS şi niciun număr de telefon în România sau procură/împuternicire acordata unei persoane cu adresa într-un alt stat CRS, instrucţiuni permanente de plată către un beneficiar dintr-un alt stat CRS, altul decât România.
Entitate (persoană juridică): rezidenţă fiscală (sediul conducerii efective) sau adresa de rezidenţă /corespondenţă/ locul de înregistrare /constituire într-un alt stat CRS, altul decât România.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea şi raportarea informaţiilor financiare de către BRD – Groupe Société Générale SA are loc cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

Menţionăm că BRD – Groupe Société Générale SA prelucrează doar datele pe care are obligaţia să le raporteze conform legii. Refuzul clienţilor ca datele lor personale să fie prelucrate de către BRD – Groupe Société Générale SA în scop FATCA poate conduce la încetarea relaţiei contractuale cu banca.

Aveți dreptul de a solicita oricând confirmarea ca datele lor personale le sunt prelucrate în scop FATCA. Informații detaliate privind drepturile de care beneficiați în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, cât și cu privire la maniera în care vi le puteți exercita puteți afla consultând Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, document disponibil spre consultare gratuit pe website-ul BRD, secțiunea https://www.brd.ro/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal și în orice unitate BRD.

Află mai multe despre FATCA.