Formular de căutare

FATCA

Foreign Account Tax Compliance Act / Legea conformităţii fiscale a conturilor din străinătate


Cine este afectat de FATCA?

FATCA va afecta orice persoană, fie persoană fizică sau persoană juridică, din SUA sau din afara ei.

Instituțiile Financiare Străine ("FFI") vor fi cele mai afectate deoarece acestea vor trebui să se conformeze FATCA sau să plătească o penalizare de 30% ce se aplică anumitor surse de venituri din SUA.
BRD, la fel ca și alte bănci din România, a implementat reglementarile cerute de FATCA. Drept urmare, clienții identificați drept Persoane SUA vor fi raportați către IRS incepand cu anul 2015.

Ce inseamna US, SUA sau Statele Unite ale Americii?
- Statele Unite
- teritoriile SUA din Guam,
- Puerto Rico,
- Northern Mariana Islands, 
- US Virgin Islands,
- American Samoa.

Ce inseamna un client nedocumentat FATCA?

BRD  trebuie să trateze titularul de cont ca fiind o "persoană specifică SUA, nedocumentata". daca:
- Titularul de cont prezinta indicii SUA si nu a prezentat documentația necesară (autocertificare și formularul W-9, inclusiv un TIN din SUA, dacă este cazul, sau să obțină formularul W-8 corespunzător pentru a justifica statutul de persoană non-SUA), în termen de 90 de zile de la detectarea unei schimbări de circumstanțe SAU
- Clientul nu a răspuns cererii de informații, nu furnizează dovezile adecvate pentru a șterge indiciile SUA detectațe  și termenul limită a fost depășit SAU
- este imposibil de confirmat sau infirmat statutul titularului de cont dupa identificarea unuia sau mai multor indicii americane.

BRD nu va intra într-o relație de afaceri cu un client care refuza sa raspunda cererii de informații privind stabilirea statusului FATCA al acestuia.
Incepand cu anul 2022, ANAF nu mai accepta raportarea clientilor cu status nedocumentat FATCA.
 

Termenul de la care se aplică prevederile FATCA: 01 iulie 2014.

Notificare FATCA persoane fizice
Notificare FATCA persoane juridice


Transpunerea FATCA în legislaţia română

Principalele obligaţii instituite de FATCA au fost preluate în Acordul între România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA (Acordul FATCA),  ce a fost încheiat în luna mai 2015 şi publicat în Monitorul Oficial în 30 octombrie 2015(Legea nr. 233/2015).

De asemenea, precizări suplimentare de implementare a FATCA în legislaţia română sunt aduse de OUG Nr. 102/2022 din 29 iunie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015  privind stabilirea instituţiilor financiare care au obligaţia de declarare, categoriile de informaţii privind identificarea contribuabililor, precum şi informaţiile de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de aceştia la instituţiile financiare, instituţiile financiare nonraportoare din România şi conturile excluse de la obligaţia de declarare, regulile de conformare aplicabile de către aceste instituţii în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum şi procedura de declarare a acestor informaţii şi a normelor şi procedurilor administrative menite să asigure punerea în aplicare şi respectarea procedurilor de raportare şi diligenţa fiscală prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat.Aplicarea FATCA de către BRD Groupe Societe Generale S.A.

Grupul Société Générale SA se conformează reglementărilor FATCA. Société Générale SA este înregistrată în Franţa, una dintre ţările "partenere", care au fost de acord să adopte o abordare interguvernamentală cu autorităţile SUA pentru aplicarea FATCA.

BRD – Groupe Société Générale SA se conformează cerinţelor FATCA şi este înregistrată pe site-ul IRS cu statutul FATCA Reporting Model 1, având alocat codul GIIN QQA6ZW.00076.ME.642.

În baza prevederilor FATCA, aşa cum au fost acestea transpuse în legislaţia română, instituţiile financiare au obligaţia:
- de a identifica clienţii raportabili ce prezintă Indicii SUA în temeiul FATCA, pentru conturile deținute de persoane fizice sau entități/contrapartide, fie că sunt deschise de la intrarea în vigoare a FATCA,1 iulie 2014, fie că sunt preexistente (înainte de intrarea în vigoare a FATCA);
- de a obţine de la aceştia informaţii și documente privind titularii conturilor care prezintă indicii FATCA (persoane specifice SUA), inclusiv beneficiarii reali specifici SUA ai Entităților Nefinanciare Pasive, potrivit prevederilor Art.62 alin. (3) din Legea 207/2015 (Codul de procedura fiscala) cu modificarile si completarile ulterioare  privind Numărul de identificare al contribuabilului („TIN=tax identification number”, "EIN= Employer identification number" , etc);
- de a documenta titularii de cont cu indicii SUA prin colectarea unei autocertificari prin care acestia certifică statutul FATCA, respectiv solicitarea formularelor fiscale specifice SUA: W9 / W8 / W8-BEN.
- de a raporta anual către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), în calitate de autoritate competentă desemnată pentru efectuarea raportărilor către IRS (Internal Revenue Service – autoritatea fiscala americana), informaţii financiare privind contribuabilii ce prezintă indicii SUA.

Prelucrarea şi raportarea informaţiilor financiare de către BRD – Groupe Société Générale SA are loc cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

Menţionăm că BRD – Groupe Société Générale SA prelucrează doar datele pe care are obligaţia să le raporteze conform legii. Refuzul clienţilor ca datele lor personale să fie prelucrate de către BRD – Groupe Société Générale SA în scop FATCA poate conduce la încetarea relaţiei contractuale cu banca.

Aveți dreptul de a solicita oricând confirmarea ca datele lor personale le sunt prelucrate în scop FATCA. Informații detaliate privind drepturile de care beneficiați în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, cât și cu privire la maniera în care vi le puteți exercita puteți afla consultând Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, document disponibil spre consultare gratuit pe website-ul BRD, secțiunea https://www.brd.ro/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal și în orice unitate BRD.


Informaţii utile


Ce informatii vor fi raportate catre ANAF?

Conform OUG 102 din 29 iunie 2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, in cazul în care sunteți persoană sau entitate juridică raportabilă din punct de vedere FATCA, anumite informații cu privire la conturile financiare deținute direct sau indirect de către  rezidenții fiscali străini, vor fi  comunicate anual autorităților fiscale locale până la dată de 15 mai. 

Informațiile comunicate vor fi: 
- numele, adresa, jurisdictia/jurisdictiile de rezidenta, numarul/numerele de identificare fiscala si data si locul nasterii ,in cazul unei persoane fizice care este o persoana care face obiectul raportarii si care este titular de cont al respectivului cont;
- denumirea,adresa,jurisdictia/jurisdictiile de rezidenta si numarul/numerele de identificare fiscala in cazul unei entitati care este titular de cont si o persoana care face obiectul raportarii:
- numarul de cont sau echivalentul sau functional în absenta unui numar de cont;
- soldul sau valoarea contului, iar în cazul unui cont de investiții, valoarea de răscumpărare, valabilă la sfârșitul anului calendaristic relevant.

Ce sunt Indiciile SUA?

Indiciile SUA sunt informaţii în legatură cu o persoană fizică sau o persoană juridică pe baza cărora se stabileşte dacă aceasta poate fi considerată drept o Persoană SUA.

Indiciile SUA pentru Persoane Fizice sunt urmatoarele:
- Cetăţenie SUA sau Rezidenţă SUA (aceasta include deţinerea unei Cărţi Verzi ce permite şederea în SUA ca imigrant);
- Locul de naştere este SUA;
- Adresa curentă (poştală, de domiciliu, de reşedinţă, căsuţa poştală sau în atenţia) este în SUA;
- O adresă a titularului de cont de tipul „în atentia ” sau „păstrare corespondență” (post-restant) din SUA care este unica adresă disponibila la dosarul titularului de cont;
- Un număr de telefon de SUA cu prefix de zonă din SUA* (chiar dacă acest număr din SUA nu este singurul număr asociat titularului de cont);
- O procură sau o autorizare de semnatură a fost acordată unei persoane cu adresa din SUA (poştală, de domiciliu, de reşedinţă, căsuţa poştală sau în atenţia);
- Ordine de plată permanente (standing order) pentru transferul de fonduri de la un cont BRD – Groupe Société Générale SA către un cont din SUA (cel putin 3 tranzacții, cu aceeași sumă catre acelasi beneficiar/acelasi cont din SUA, efectuate pe parcursul unui an);
- Carte verde(Green card); 
- Numărul de identificare fiscală – TIN

Indiciile SUA pentru Persoanele juridice sunt următoarele:
- Localizarea în SUA(locul de înregistrare/ de constituire) sau rezidenţă este Statele Unite ale Americii;
- Adresa  în SUA.
- Persoane fizice din SUA care dețin controlul unei entități, client persoană juridică „pasivă” Non – SUA.


Ce este Numărul de identificare al contribuabilului ("TIN/SSN")?
Numărul de identificare al contribuabilului (TIN) este numărul de identificare fiscală alocat unei persoane care este folosit de IRS în administrarea legilor fiscale. Acesta este emis de către Administraţia de Securitate Socială (şi în acest caz se numeşte Număr de Securitate Socială SSN) sau de către IRS.


Ce înseamnă Numărul de Identificare al Angajatorului (Employer Identification Number  EIN)?
Numărul de Identificare al Angajatorului (EIN) este numărul de identificare fiscală al unei persoane fizice sau al unei alte persoane (indiferent dacă este sau nu angajator). Termenii Număr de Identificare al Angajatorului şi Numărul de Identificare se referă la acelaşi număr.


Ce înseamnă Non-Financial Foreign Entity ("NFFE")?
O NFFE este o entitate juridică din afara SUA care nu este o instituţie financiară. Exista două categorii NFFE:
- „Active NFFE” sunt entităţi implicate în tranzacţii active sau afaceri (producţie, industrie, service nefinanciare, etc.) unde mai puţin de 50% din venitul brut din anul calendaristic precedent este pasiv. Acesta este un status FATCA;
- „Passive NFFE”, au un venit pasiv mai mare de 50% din venitul brut (cum ar fi dividende, dobânzi, chirii, redevente, anuităţi). Acesta este un status FATCA.


Ce este un „Passive NFFE (U.S.-owned)”?
Acesta este un status FATCA. Un „Passive NFFE” (U.S.-owned) este o Entitate Străină Nefinanciară care are una sau mai multe persoane care controlează compania considerate Persoane SUA. O persoană care controlează compania este o persoană fizică ce exercită control asupra unei entităţi.


Ce înseamnă Beneficiar Efectiv Scutit (Exempt Beneficial Owner)?
- Acesta este un status FATCA. Termenul Beneficiar Efectiv Scutit înseamnă oricare dintre următoarele persoane:
- Orice Guvern străin, orice subdiviziune politică a unui Guvern Străin sau orice agenţie deţinută integral sau agenţie guvernamentală a unuia sau a mai multora de mai sus; SAU
- Orice Organizaţie Internaţională sau orice agenţie deţinută integral sau agenţie guvernamentală a acesteia; SAU
- Orice Bancă Centrală Străină în cauză, SAU
- Orice Guvern al unui Teritoriu SUA, SAU
- Anumite Fonduri de pensie; SAU
- Entităţi deţinute integral de unul sau mai mulţi Proprietari Beneficiari Scutiţi; SAU
- În plus, un Proprietar Beneficiar Scutit include orice persoană considerată un Proprietar Beneficiar Scutit în conformitate cu Modelul 1 IGA sau Modelul 2 IGA.

Notă: Modele IGA se referă la Instituţiile Financiare IGA care nu raportează, definiţia cuprinzând acest status.


Formulare utilizate:
Formularul W-9:
Scopul acestuia este de a solicita Numărul de identificare fiscală (TIN) al contribuabilului. Este utilizat exclusiv de către Persoane SUA, persoane fizice sau juridice. A se vedea instrucţiunile de completare a formularului W-9 pe pagina web a IRS: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw9.pdf.

Formularul W-8BEN: Scopul acestuia este de a identifica beneficiarii reali non-US ai conturilor şi tranzacţiilor. Este utilizat exclusiv de persoane fizice. Persoanele juridice trebuie să folosească Formularul W-8BEN-E. A se vedea instrucţiunile de completare a formularului W-8BEN pe pagina web a IRS: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8ben.pdf.

Formularul W-BEN E: Formularul W-8BEN-E are scopul de a identifica persoanele juridice sau Instituţiile Financiare Străine (FFI) din afara SUA care sunt beneficiarii reali, ai conturilor sau tranzacţiilor. Este utilizat exclusiv de persoane juridice sau Instituţii Financiare Străine. Persoanele fizice trebuie să folosească Formularul W-8BEN.


Ce este FDAP Income (Fixed or Determinable Annual or Periodic Income)?
FDAP Income în scop FATCA este venitul fix sau determinabil anual sau periodic, cu excepţia câştigurilor obţinute din vânzarea de bunuri imobiliare sau personale (inclusiv discountul de piaţă şi câştigurile din opţiuni, dar neincluzând discountul emisiunii iniţiale). De exemplu: compensaţii pentru servicii personale, dividende, dobânzi, pensii şi anuităţi, pensie alimentară, chirii, altele decât câştiguri din vânzarea proprietăţilor imobiliare, drepturi de autor etc. US Source FDAP înseamnă orice venit din sursa US şi care se încadrază în definiţia de FDAP Income.

Află mai multe despre CRS.