Formular de căutare

Fondul de Garantare a Depozitelor

Informaţii privind garantarea depozitelor
 
Formular pentru informaţiile oferite deponenţilor descarcă
Lista depozitelor excluse de la garantare descarcă
I. Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare
În România, depozitele la băncile româneşti sunt garantate de schemele de garantare aprobate de Banca Naţională a României (BNR). În prezent, singura schemă de garantare oficial recunoscută pe teritoriul României este Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB). Garantarea depozitelor bancare este reglementată de Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, cu modificările şi completările ulterioare (Legea 311/2015).
BRD - Groupe Société Générale SA este participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar din România astfel cum este reglementat de Titlul II din Legea 311/2015.

II. Plafonul general de acoperire

Plafonul de acoperire este suma maximă garantată în cazul în care banca la care este constituit depozitul nu este în măsură să îşi îndeplinească obligaţiile de plată conform condiţiilor contractuale şi legale aplicabile. Valoarea acestui plafon este de 100.000 EUR, echivalent în lei, per deponent, per bancă. Acest lucru înseamnă că toate depozitele de la aceeaşi instituţie de credit sunt agregate pentru determinarea încadrării în plafonul de acoperire. De exemplu, dacă un deponent deţine un cont de economii în valoare de 90.000 EUR şi un cont curent în care are 20.000 EUR, acesta va primi doar echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR. 

Anumite tipuri de depozite, astfel cum sunt prevăzute în mod expres de art. 62 alin (1) din Legea 311/2015, beneficiază de un nivel de garantare mai mare de 100.000 EUR pentru o perioadă de 12 luni de la data la care suma a fost creditată în cont la instituţia de credit în cauză sau de la data la care depozitele pot fi transferate legal la o altă instituţie de credit.
 
Categoriile de depozite încadrate la art. 62 alin. (1) din Legea 311/2015 sunt:
a) depozitele care rezultă din tranzacţii imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinaţie locativă; 
b) depozitele rezultate din evenimentul pensionării, disponibilizării, căsătoriei, divorţului, din situaţia de invaliditate sau deces al deponentului;
c) depozitele rezultate din încasarea unor indemnizaţii de asigurare sau a unor compensaţii pentru daune rezultate din infracţiuni sau pentru condamnări pe nedrept. 
Încadrarea sumelor în cele trei categorii menţionate mai sus se face pe baza documentelor justificative prezentate de către client băncii.
 
III. Plata compensaţiilor 

Schema de garantare a depozitelor responsabilă este Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, cu sediul în Str. Negru Vodă nr. 3, corp A3, et. 2, Sector 3, Municipiul București, cod: 030774, având următoarele nr. de telefon: 0314232882/0213266020/0314232805, adresa de e-mail comunicare@fgdb.ro/office@fgdb.ro şi adresa site-ului web www.fgdb.ro

În cazul în care depozitele la o instituţie de credit participantă la FGDB devin indisponibile, acesta va asigura plata compensaţiilor, în limita plafonului de garantare. Plata compensaţiilor se face numai în RON.

Conform Legii 311/2015, prin compensaţie se întelege suma pe care FGDB o plăteşte fiecărui deponent garantat pentru depozitele indisponibile, indiferent de numărul acestora, în limita plafonului de garantare şi în condiţiile prevăzute de Legea 311/2015.

Datoriile deponenţilor faţă de instituţia de credit sunt luate în considerare la calcularea compensaţiei cuvenite la data la care depozitele au devenit indisponibile.

FGDB vă va pune la dispoziţie compensaţiile cuvenite în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile, fără a fi necesară o cerere. Prin excepţie, pentru categoriile de depozite care beneficiază de un nivel al garantării peste plafonul de 100.000 EUR, este necesar să vă adresați FGDB cu o cerere, însoţită de documente justificative, iar FGDB vă va pune la dispoziţie compensaţia cuvenită ce depăşeşte plafonul de 100.000 EUR în termen de cel mult 7 zile lucrătoare calculate de la data la care FGDB dispune de toate informaţiile necesare pentru a verifica îndeplinirea condiţiilor pentru plata compensației suplimentare.
 
Dacă nu v-a fost pusă la dispoziţie compensaţia în acest termen, vă recomandăm să contactaţi FGDB, întrucât termenul în care puteţi pretinde plata compensaţiei poate fi limitat. 

Dreptul deponenţilor de a primi compensaţiile cuvenite se prescrie în termen de 5 ani de la data la care FGDB a pus compensaţiile la dispoziţia deponenţilor.
Excepţie de la plata compensaţiilor fac depozitele care se încadrează în categoriile negarantate, aşa cum sunt prezentate în lista depozitelor negarantate, conform prevederilor Legii 311/2015.


Informaţii suplimentare sunt disponibile la www.fgdb.ro