Formular de căutare

Fondul de Garantare a Depozitelor

Informaţii privind garantarea depozitelor
 
Formular pentru informaţiile oferite deponenţilor descarcă
Lista depozitelor excluse de la garantare descarcă
I. Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB)
În România, depozitele la băncile româneşti sunt garantate de schemele de garantare aprobate de BNR. În prezent, singura schemă de garantare oficial recunoscută pe teritoriul României este Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB). Garantarea depozitelor bancare este reglementată de Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare.
BRD - Groupe Société Générale SA este participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar din România astfel cum este reglementat de Titlul II din Legea 311/2015.
 
II. Plafonul general de acoperire
Plafonul de acoperire este suma maximă garantată în cazul în care banca la care este constituit depozitul nu este în măsură să îşi îndeplinească obligaţiile de plată conform condiţiilor contractuale şi legale aplicabile. Valoarea acestui plafon este de 100.000 de EUR, echivalent în RON, per deponent, per bancă. Plafonul are aceeaşi valoare în toate ţările membre UE. Acest lucru înseamnă că toate depozitele de la aceeaşi instituţie de credit sunt agregate pentru determinarea încadrării în plafonul de acoperire. De exemplu, dacă un deponent deţine un cont de economii în valoare de 90.000 EUR şi un cont curent în care are 20.000 EUR, acesta va primi doar echivalentul în RON al sumei de 100.000 EUR.
 
În anumite situaţii, astfel cum sunt prevăzute în mod expres de art. 62., alin (1) din Legea nr. 311/2015, depozitele mai mari de 100.000 de EUR sunt acoperite pentru o perioadă de 12 luni de la data la care suma a fost creditată în cont la instituţia de credit în cauză sau de la data la care depozitele pot fi transferate legal la o altă instituţie de credit. Categoriile de depozite încadrate la art. 62, alin. (1) din Legea 311/2015 sunt:
a) depozitele care rezultă din tranzacţii imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinaţie locativă;
b) depozitele rezultate din evenimentul pensionării, disponibilizării, din situaţia de invaliditate sau deces al deponentului;
c) depozitele rezultate din încasarea unor indemnizaţii de asigurare sau a unor compensaţii pentru daune rezultate din infracţiuni sau pentru condamnări pe nedrept.
 
În prezent, plafonul suplimentar stabilit de Banca Naţională a României este în valoare de 100.000 EUR. Nivelul garantării este stabilit respectiv reconsiderat periodic de BNR şi publicat pe site-ul său oficial.
Spre exemplu: dacă un deponent deţine un depozit de 70.000 EUR şi a mai încasat 100.000 EUR dintr-o tranzacţie imobiliară (categoria a), valoarea despăgubirii va fi de 170.000 EUR în caz de faliment al Băncii (70.000 EUR garantaţi conform plafonului de garantare de 100.000 EUR + 100.000 EUR plafon suplimentar). 

 

Pentru a beneficia de protecţia suplimentară pe care legea o conferă acestor tipuri de depozite este necesar să prezentaţi Băncii documente justificative.

Informaţii suplimentare sunt disponibile la http://www.fgdb.ro/
 
III. Plata compensaţiilor
Schema de garantare a depozitelor responsabilă este Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, cu sediul în Str. Negru Vodă nr. 3, corp A3, et. 2, Sector 3, Municipiul București, cod: 030774, având următoarele nr. de telefon: 031.423.28.82/ 021.326.60.20/ 031.423.28.05, adresa de e-mail comunicare@fgdb.ro/office@fgdb.ro şi adresa site-ului web http://www.fgdb.ro/.
 
În cazul în care depozitele la o instituţie de credit participantă la Fond devin indisponibile, FGDB vă asigură plata compensaţiilor, în limita plafonului de garantare. Plata compensaţiilor se face numai în RON.
 
Prin compensaţie, conform legii, se înţelege suma pe care Fondul o plăteşte fiecărui deponent garantat pentru depozitele indisponibile, indiferent de numărul acestora, în limita plafonului de garantare şi în condiţiile prevăzute de Legea 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare.
 
Datoriile deponenţilor faţă de instituţia de credit sunt luate în considerare la calcularea compensaţiei cuvenite la data la care depozitele au devenit indisponibile.
 
FGDB vă va pune la dispoziţie compensaţiile cuvenite în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile.
 
Dacă nu v-a fost pusă la dispoziţie compensaţia în acest termen, vă recomandăm să contactaţi schema de garantare a depozitelor, întrucât termenul în care puteţi pretinde plata compensaţiei poate fi limitat.
 
Dreptul deponenţilor de a primi compensaţiile cuvenite se prescrie în termen de 5 ani de la data la care FGDB a pus compensaţiile la dispoziţia deponenţilor.
 
Excepţie de la plata compensaţiilor fac depozitele care se încadrează în categoriile negarantate, aşa cum sunt prezentate în lista depozitelor negarantate, conform prevederilor Legii 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare.
 
Informaţii suplimentare sunt disponibile la http://www.fgdb.ro/