Formular de căutare

AGA Arhiva

AGOA 14 decembrie 2023

ACCES VOT ONLINE - https://agabrd.voting.ro/

Hotarari AGOA

CONVOCARE 

Model - Procura Persoane fizice 

Model - Procura Persoane Juridice 

Formular de vot prin corespondenţă - persoane fizice

Formular de vot prin corespondenţă - persoane juridice

1. Alegerea Doamnei Doina Valeria NICOLAE, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Mariana DINU pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

2. Aprobarea repartizării sub formă de dividende a sumei de 642.961.341 lei, reprezentand 50%, din rezultatul reportat aferent anului 2022 (dividendul brut propus este de 0,9226 lei / acțiune), ca o plată excepțională. Dividendele vor fi plătite în data de 26 ianuarie 2024 și data plății amânate va fi 29 noiembrie 2024.

3. Aprobarea datei de 05 ianuarie 2024 ca ex date.

4. Aprobarea datei de 08 ianuarie 2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor care urmează să beneficieze de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

 

GDPR

Notificare prelucrare date personale actionari

 

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR din 27 aprilie 2023

Hotărâri AGA

Convocare

Model - Procura Persoane fizice  vot nesecret - Descarcă 
Model - Procura Persoane Juridice vot nesecret - Descarcă 
Model - Procura  Persoane Fizice vot secret - Descarcă
Model - Procura Persoane Juridice vot secret - Descarcă
Model - Procura Persoane Fizice AGEA - Descarcă
Model - Procura Persoane Juridice  AGEA - Descarcă
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice vot nesecret - Descarcă
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice vot nesecret - Descarcă
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice vot secret - Descarcă
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice vot secret - Descarcă
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice AGEA - Descarcă
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice  AGEA - Descarcă

 

GDPR

1. Notificare prelucrare date personale actionari
2. Notificare privind protectia datelor candidatilor

 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa  acesteia a Doamnei Mariana DINU pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate, pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaţionale de Raportare, aşa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, însoţite de Raportul Anual al Consiliului de Administraţie la nivel individual şi consolidat şi de Raportul auditorului financiar.

•    Situaţiile financiare anuale individuale şi consolidate, pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaţionale de Raportare, aşa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022
•    Raportul Anual al Consiliului de Administraţie la nivel individual şi consolidat
•    Declaratia de responsabilitate
•    Raportul auditorului financiar
•    Excel - Situatiile financiare la 31.12.2022
•    ESEF

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2022.

4. Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2022 în valoare de 1.285.937.894 LEI în rezultatul reportat. 

5. Numirea  societăţii  Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Tower Center, etaj 21, Blvd. Ion Mihalache nr 15-17, sector 1, cod postal 011171, cod fiscal RO11909783, în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anul financiar 2023.

6. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 şi a Programului de activitate pentru exerciţiul financiar al anului 2023.
   - BVC 2023

7. Alegerea Doamnei Veronique SCHREIBER LOCTIN în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, precum şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu aceasta. Doamna Veronique SCHREIBER LOCTIN a fost numită în calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliul de Administrație nr. 454/02.08.2022, ca urmare a renunţării Doamnei Maria Koytcheva ROUSSEVA la mandatul său de administrator.
  CV - Veronique SCHREIBER LOCTIN

8. Reînnoirea mandatului de administrator al Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGĂ pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 06.06.2023 şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu aceasta.
  CV - Liliana IONESCU - FELEAGĂ

9. Reînnoirea mandatului de administrator al Domnului Bogdan-Alexandru DRĂGOI pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 22.11.2023 şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu acesta.
 CV - Bogdan-Alexandru DRĂGOI

10. Desemnarea Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGĂ în calitate de administrator independent.

11. Desemnarea Domnului Bogdan-Alexandru DRĂGOI în calitate de administrator independent.

12. Desemnarea Domnului Benoit Jean Marie OTTENWAELTER în calitate de administrator independent.
 CV - Benoit Jean Marie OTTENWAELTER

13. Aprobarea raportului de remunerare aferent exerciţiului financiar 2022. 
-Raportul de remunerare

14. Aprobarea remuneraţiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2023, precum şi a limitelor generale privind remuneraţiile suplimentare ale administratorilor şi a remuneraţiei directorilor.

15.  Aprobarea datei de 16 mai 2023 ca ex date.

16.  Aprobarea datei de 17 mai 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor. 
 

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa  acesteia a Doamnei Mariana DINU pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

2.  Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexa la prezentul Convocator, precum şi împuternicirea domnului Francois BLOCH, Director General al Băncii, să semneze Actul Adiţional şi forma actualizată a Actului Constitutiv.

3.  Aprobarea datei de 16 mai 2023 ca ex date.

4.  Aprobarea datei de 17 mai 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor. 
 

 

 

 

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR din 16 februarie 2023

 

Hotărâri AGEA

 

Convocare

Model - Procura Persoane fizice - Descarcă 
Model - Procura Persoane Juridice  - Descarcă 
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice - Descarcă
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice - Descarcă 

 

GDPR

1. Notificare prelucrare date personale actionari

 

ORDINEA DE ZI

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Mariana DINU pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

2. Aprobarea emisiunii de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar conform Regulamentului UE nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții modificat de Regulamentului UE nr. 648/2012, în plafonul maxim de 300 milioane EUR sau echivalent în RON, sub forma unuia sau mai multor împrumuturi (Împrumuturi). Împrumuturile vor fi perpetue (incluzând opțiuni call pentru emitent), denominate în EURO sau RON, cu rata dobånzii fixă sau variabilă, cu frecvența anuală sau semianuală, prin una sau mai multe emisiuni, derulate pånă la atingerea plafonului maxim.

3. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea termenilor și condițiilor specifice emisiunii Împrumuturilor și efectuarea tuturor operațiunilor și/sau procedurilor privind implementarea hotărârilor adoptate la punctul 2 de mai sus, incluzând, dar fără a se limita la:

I. să decidă cu privire la următoarele: 

a) valoarea emisiunii de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar, sub forma unuia sau mai multor împrumuturi;

b) legislația care va guverna Împrumuturile și jurisdicția Împrumuturilor;

c) tipul și rata sau modul de calcul al dobânzii aferente Împrumuturilor; 

d) orice alți termenii și condiții ale emisiunii de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar sub formă de împrumuturi, care nu sunt stipulate mai sus;

II. adoptarea oricărei hotărâri/decizii, aprobarea tuturor documentelor și emiterea oricăror declarații necesare sau recomandabile pentru pregătirea și punerea în aplicare a Împrumuturilor, inclusiv Contractele de împrumut care vor fi întocmite în conformitate cu legislația aplicabilă și cu cele mai bune practici și care vor fi supuse aprobării autorităților competente, după caz; 

III. aprobarea oricăror actualizări/modificări/suplimente ale contractelor de Împrumut dacă este necesar și depunerea acestora spre aprobare, după caz, la autoritățile competente; 

IV. împuternicirea uneia sau mai multor persoane pentru îndeplinirea formalităților necesare inclusiv negocierea și semnarea documentelor necesare privind Contractele de împrumut . 

4. Împuternicirea Consiliului de Administrație să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate în cadrul prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acţionarilor, incluzând dar fără a se limita la îndeplinirea formalităților de publicitate şi înregistrare a hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului şi la orice alte autorități competente.

5. Aprobarea datei de 6 martie 2023 ca ex date.

6. Aprobarea datei de 7 martie 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor.

 

Arhivă AGA

 

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN 28 APRILIE 2022

Hotărâri AGA

Convocare

Model - Procura Persoane fizice - vot nesecret  - Descarcă 
Model - Procura Persoane Juridice - vot nesecret  - Descarcă 
Model - Procura  Persoane Fizice - vot secret  - Descarcă 
Model - Procura Persoane Juridice - vot secret  - Descarcă 
Model - Procura Persoane Fizice -AGEA - Descarcă 
Model - Procura Persoane Juridice - AGEA  - Descarcă 
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice - vot nesecret  - Descarcă
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice - vot nesecret  - Descarcă 
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice - vot secret  - Descarcă 
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice - vot secret  - Descarcă 
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice -AGEA  - Descarcă 
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice - AGEA  - Descarcă 

 

GDPR

1. Notificare prelucrare date personale actionari

2. Notificare privind protectia datelor candidatilor

 

ORDINEA DE ZI

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Mariana DINU pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate, pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaţionale de Raportare, aşa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, însoţite de Raportul Anual al Consiliului de Administraţie la nivel individual şi consolidat şi de Raportul auditorului financiar.

3. Aprobarea raportului de remunerare aferent exerciţiului financiar 2021

- Raport de remunerare

4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2021

5. Aprobarea repartizării profitului și fixarea dividendului aferent anului 2021 (dividendul brut propus este de 1,285 lei / acțiune). Dividendele vor fi plătite în data de 7 iunie 2022 și data plății amânate va fi 29 noiembrie 2022.

6. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 şi a Programului de activitate pentru exerciţiul financiar al anului 2022.

- Aprobarea BVC 2022

7. Aprobarea remuneraţiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2022, precum şi a limitelor generale privind remuneraţiile suplimentare ale administratorilor şi a remuneraţiei directorilor.

8. Reînnoirea mandatului de administrator al Domnului Francois BLOCH pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 29.06.2022 şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu acesta.

- CV Francois BLOCH

9.Reînnoirea mandatului de administrator al Domnului Giovanni Luca SOMA pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 24.10.2022 şi împuternicirea Domnului Francois BLOCH, Membru al Consiliului de Administraţie și Director General al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu acesta.

- CV Giovanni Luca SOMA

10. Numirea societăţii Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Tower Center, etaj 21, Blvd. Ion Mihalache nr 15-17, sector 1, cod postal 011171, cod fiscal RO11909783, în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anul financiar 2022.

11. Aprobarea datei de 13 mai 2022 ca ex date.

12. Aprobarea datei de 16 mai 2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor care urmează să beneficieze de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor.

 

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

1.Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Mariana DINU pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexa la prezentul Convocator, precum şi împuternicirea domnului Francois BLOCH, Director General al Băncii, să semneze Actul Adiţional şi forma actualizată a Actului Constitutiv.

3. Aprobarea datei de 13 mai 2022 ca ex date.

4. Aprobarea datei de 16 mai 2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor.

 

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN 24 FEBRUARIE 2022

Hotărâri AGA

Convocare

Model - Procura Persoane fizice - Descarcă 
Model - Procura Persoane Juridice  - Descarcă 
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice  - Descarcă
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice - Descarcă 
 

ORDINEA DE ZI

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Marian DINU pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

2. Aprobă repartizarea sub formă de dividende a sumei de 1.683.992.828 lei, din rezultatul reportat aferent anilor 2019 și 2020 (dividendul brut propus este de 2,4164 lei / acțiune), ca o plată excepțională. Dividendele vor fi plătite în data de 4 aprilie 2022 și data plății amânate va fi 29 noiembrie 2022

3. Aprobarea datei de 11 martie 2022 ca ex date

4. Aprobarea datei de 14 martie 2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor care urmează să beneficieze de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor

 

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN 22 APRILIE 2021

Hotărâri AGA

Convocare

Model - Procura Persoane fizice - vot nesecret  - Descarcă 
Model - Procura Persoane Juridice - vot nesecret  - Descarcă 
Model - Procura  Persoane Fizice - vot secret  - Descarcă 
Model - Procura Persoane Juridice - vot secret  - Descarcă 
Model - Procura Persoane Fizice -AGEA - Descarcă 
Model - Procura Persoane Juridice - AGEA  - Descarcă 
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice - vot nesecret  - Descarcă
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice - vot nesecret  - Descarcă 
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice - vot secret  - Descarcă 
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice - vot secret  - Descarcă 
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice -AGEA  - Descarcă 
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice - AGEA  - Descarcă 

 

ORDINEA DE ZI

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Domnului Claudiu CRISTEA pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate, pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaţionale de Raportare, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2020.

4. Aprobarea repartizării profitului și fixarea dividendului aferent anului 2020 (dividendul brut propus este de 0,0749 lei / acțiune). Dividendele vor fi plătite în data de 4 iunie 2021 și data plății amânate va fi 29 noiembrie 2021.

5. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 şi a Programului de activitate pentru exerciţiul financiar al anului 2021.

- BVC 2021

6. Aprobarea Politicii de remunerare pentru Conducători.

- Politica de Remunerare pentru Directori Executivi si Administratori Neexecutivi

7. Aprobarea remuneraţiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2021, precum şi a limitelor generale privind remuneraţiile suplimentare ale administratorilor şi a remuneraţiei directorilor.

8. Reînnoirea mandatului de administrator al Domnului Benoit Jean Marie OTTENWAELTER pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 07.07.2021.

- CV-ul Domnului Benoit Jean Marie OTTENWAELTER

9. Alegerea Doamnei Maria ROUSSEVA în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, ca urmare a renunţării Domnului Jean-Luc André Joseph PARER la mandatul său de administrator.

- CV-ul Doamnei Maria ROUSSEVA

10. Alegerea doamnei Aurore Brigitte Micheline GASPAR în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, pe postul vacant existent în cadrul Consiliului de Administrație al Băncii, ca urmare a renunțării domnului Petre BUNESCU la mandatul său de administrator începând cu data de 1 martie 2021.

- CV-ul Doamnei Aurore Brigitte Micheline GASPAR

11. Numirea societăţii Ernst & Young Assurance Services S.R.L în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anul financiar 2021.

12. Aprobarea datei de 12 mai 2021 ca ex date.

13. Aprobarea datei de 13 mai 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor care urmează să beneficieze de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor.

 

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Domnului Claudiu CRISTEA pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii

3. Aprobarea datei de 12 mai 2021 ca ex date.

4. Aprobarea datei de 13 mai 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor.

 

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN 23 APRILIE 2020

Hotărâri AGA

Convocare completată

Model - Procura Persoane fizice - vot nesecret  - Download 
Model - Procura Persoane Juridice - vot nesecret  - Download 
Model - Procura  Persoane Fizice - vot secret  - Download 
Model - Procura Persoane Juridice - vot secret  - Download 
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice - vot nesecret  - Download
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice - vot nesecret  - Download 
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice - vot secret  - Download 
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice - vot secret  - Download 


ORDINEA DE ZI
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Mariana DINU, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa  acesteia a Doamnei Camelia Daniela APETREI pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2019.

4. Aprobarea repartizării profitului pe anul 2019:

4.1.Propunerea Consiliului de Administrație: Dividendul brut propus este de 1,64 lei /acțiune. Dividendele vor fi plătite în data de 3 iunie 2020 și data plății amânate va fi 27 noiembrie 2020;

4.2.Propunerea acţionarului Société Générale S.A.: Aprobarea alocării profitului aferent anului 2019 în valoare de 1 528 523 000 LEI în rezultatul reportat.


5. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul  2020 şi a Programului de activitate pentru exerciţiul financiar al anului 2020.

6. Aprobarea remuneraţiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2020, precum şi a limitelor generale privind remuneraţiile suplimentare ale administratorilor şi a remuneraţiei directorilor.

7. Reînnoirea mandatului de administrator al domnului Jean – Pierre Georges VIGROUX pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 30.05.2020.

8. Desemnarea domnului Jean – Pierre Georges VIGROUX în calitate de administrator independent.

9. Alegerea Doamnei Valerie Marcelle Paule VILLAFRANCA în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani

10. Numirea societăţii Ernst & Young Assurance Services S.R.L., în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anul financiar 2020.

11. Aprobarea datei de 11 mai 2020 ca ex date.

12. Aprobarea datei de 12 mai 2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor care urmează să  beneficieze de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor.


ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Mariana DINU, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa  acesteia a Doamnei Camelia Daniela APETREI pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii.

3. Aprobarea datei de 11 mai 2020 ca ex date.

4. Aprobarea datei de 12 mai 2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor.

 

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN 18 APRILIE 2019

Hotarari AGA

Convocare

Model - Procura Persoane fizice - vot nesecret
Model - Procura Persoane Juridice - vot nesecret/br> Model - Procura Persoane Fizice - vot secret
Model - Procura Persoane Fizice - vot secret
Model - Procura Persoane Juridice - vot secret
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice - vot nesecret
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice - vot nesecret
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice - vot secret
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice - vot secret

ORDINEA DE ZI

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

1. Alegerea doamnei Mariana DINU, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018.
Situaţiile financiare anuale individuale şi consolidate, pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaţionale de Raportare, aşa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018
Raportul Anual al Consiliului de Administraţie la nivel individual şi consolidat
Raportul auditorului financiar.
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2018.
4. Aprobarea repartizării profitului și fixarea dividendului pe anul 2018 (dividendul brut propus este de 1,64 lei / acțiune). Dividendele vor fi plătite în data de 31 mai 2019 și data plății amânate va fi 29 noiembrie 2019.
5. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi a Programului de activitate pentru exerciţiul financiar al anului 2019. - BVC 2019
6. Aprobarea remuneraţiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2019, a limitelor generale privind remuneraţiile suplimentare ale administratorilor, precum şi a remuneraţiei directorilor.
7. Abrobare reînnoirii mandatului de administrator al domnului Petre BUNESCU, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 18.04.2019.
CV –UL Domnului Petre BUNESCU
8. Alegerea domnului Bogdan-Alexandru DRĂGOI în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani.
CV-ul Domnului Bogdan-Alexandru DRĂGOI
9. Alegerea domnului Philippe Laurent Charles HEIM în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani.
CV-ul Domnului Philippe Laurent Charles HEIM
10. Alegerea doamnei Liliana FELEAGĂ în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani.
CV-ul Doamnei Liliana FELEAGĂ
11. Desemnarea domnului Bogdan-Alexandru DRĂGOI în calitate de administrator independent.
12. Desemnarea doamnei Liliana FELEAGĂ în calitate de administrator independent.
13. Numirea societăţii Ernst&Young Assurance Services SRL în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anul financiar 2019.
14. Aprobarea datei de 9 mai 2019 ca ex date.
15. Aprobarea datei de 10 mai 2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor care urmează să beneficieze de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

1. Alegerea doamnei Mariana DINU, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii.
3. Aprobarea datei de 9 mai 2019 ca ex date.
4. Aprobarea datei de 10 mai 2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor.

 

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR  DIN 19 APRILIE 2018

Hotarari AGA

Convocare
Model - Procura Persoane fizice - vot nesecret
Model - Procura Persoane Juridice - vot nesecret 
Model - Procura  Persoane Fizice - vot secret
Model - Procura Persoane Juridice - vot secret
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice - vot nesecret 
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice - vot nesecret 
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice - vot secret 
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice - vot secret 

 

ORDINEA DE ZI

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR:
    1. Alegerea secretarului şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
    2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 

    3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2017.
    4. Aprobarea repartizării profitului și fixarea dividendului pe anul 2017 (dividendul brut propus este de  1,64 lei / acțiune). Dividendele vor fi plătite în data de 31 mai 2018 și data plății amânate va fi 30 noiembrie 2018. 
    5. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 şi a Programului de activitate pentru exerciţiul financiar al anului 2018.
    6. Aprobarea remuneraţiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2018, precum şi a limitelor generale privind remuneraţiile suplimentare ale administratorilor şi remuneraţia directorilor.
    7. Aprobarea reînnoiri mandatului de administrator al domnului Giovanni Luca SOMA, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de  24.10.2018.

    8. Alegerea domnului François BLOCH   în calitate de administrator,  pentru o perioadă de 4 ani.

    9. Numirea  societăţii Ernst&Young Assurance Services SRL  în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anul financiar 2018.
    10. Aprobarea datei de 8 mai 2018 ca ex date.
    11. Aprobarea datei de 9 mai 2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor care urmează să  beneficieze de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor. 


ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR:
    1. Alegerea secretarului  şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
    2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii 
    3. Aprobarea datei de 8 mai 2018 ca ex date.
    4. Aprobarea datei de 9 mai 2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor. 

 

 

 

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN 20 APRILIE 2017

 

Hotarari AGA
Convocare modificata
Model procura persoane fizice
Model procura persoane juridice
Formular de vot prin corespondenta persoane fizice
Formular de vot prin corespondenta persoane juridice

 

ORDINEA DE ZI

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR:
1. Alegerea secretarului Adunării Generale Ordinare;

2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate, la 31 decembrie 2016.

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2016;

4. Aprobarea repartizării profitului și fixarea dividendului pe anul 2016

5. Propunerea acţionarilor Fondul Proprietatea şi Fondul de Pensii Adminstrat Privat NN:
Mandatarea Consiliului de Administraţie al societăţii să întreprindă următoarele acţiuni:
a) Să analizeze posibilitatea aprobării de către acţionarii societăţii a distribuţiei suplimentare de dividende sau a altor elemente de capitaluri proprii, dobândirea propriilor acţiuni de către societate (atât prin operaţiuni de dobândire a propriilor acţiuni pe piaţă sau prin oferte publice de cumpărare) precum şi a oricăror alte acţiuni corporative la nivelul societăţii astfel încât:
(i) până la sfârşitul anului 2017 societatea să îşi reducă rata fondurilor proprii de nivel 1 la nivel consolidat (Tier 1) până la nivelul de 16,6%; şi
(ii) până la sfârşitul trimestrului II al anului 2018 societatea să îşi reducă rata fondurilor  proprii de nivel 1 (Tier 1) la nivel consolidat până la un  nivel care să nu depăşească cu mai mult de 1% Cerinţa Globală de Capital (OCR) solicitată de BNR (dar în nici o situaţie indicatorul de solvabilitate nu va coborî sub nivelul minim legal solicitat de BNR).
b) În urma analizei realizate de către Consiliul de Administraţie potrivit hotărârii de la punctul a) de mai sus Consiliul de Administraţie va depune toate diligenţele necesare şi va convoca în cursul anului 2017 AGA având pe ordinea de zi aprobarea de către acţionarii societăţii a măsurilor necesare în vederea  atingerii  obiectivelor stabilite la punctul a) de mai sus, incluzând dar fără a se limita la:  dobândirea propriilor acţiuni  de către societate, distribuţii suplimentare de dividende, distribuţii din rezervele societăţii, alte forme de distribuţie a capitalurilor proprii.  
c) Începând cu anul 2018 şi în următorii ani Consiliul de Administraţie al societăţii va lua toate măsurile corporative necesare la nivelul societăţii  pentru  a  reduce  şi ulterior  menţine  rata fondurilor  proprii  de nivel 1  (Tier 1)  la nivel de Grup la un nivel  care  să  nu  depăşescă  cu  mai mult de 1% Cerinţa Globală de Capital (OCR) solicitată de BNR, dar în nicio situaţie indicatorul de solvabilitate nu va coborî sub nivelul minim     legal solicitat de BNR.

6. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 şi a Programului de activitate pentru exerciţiul financiar al anului 2017;

7. Aprobarea remuneraţiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2017, precum şi a limitelor generale privind remuneraţiile suplimentare ale administratorilor şi remuneraţia directorilor;

8. Propunerea acţionarilor Fondul Proprietatea şi Fondul de Pensii Adminstrat Privat NN: Aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea Consiliului de Administraţie

9. Dacă propunerea de la punctul 8 este aprobată de acţionari:
Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii cu aplicarea metodei votului  cumulativ.

10. Dacă propunerea de la punctul 8 este aprobată de acţionari:
Desemnarea administratorilor independenți din lista administratorilor aprobați la punctul 9 și care îndeplinesc criteriile de independență.

11. Dacă propunerea de la punctul 8 este respinsă de acţionari
Aprobarea reînnoirii mandatului de administrator al domnului Jean-Luc André Joseph PARER, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 18 octombrie 2017

12.  Dacă propunerea de la punctul 8 este respinsă de acţionari:
Alegerea pentru un mandat de 4 ani a unui administrator pe funcţia vacantă existentă în Consiliul de Administraţie;

13. Numirea  societăţii Ernst&Young Assurance Services SRL  în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anul financiar 2017 şi stabilirea duratei contractului de audit financiar;

14. Aprobarea datei de 8 mai 2017 ca ex date, conform art. 2 și 5 pct. 11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunarilor generale ale societăţilor;

15. Aprobarea datei de  9 mai 2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor care urmează să  beneficieze de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.


ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

1. Alegerea secretarului şedinţei Adunării Generale Extraordinare;

2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii;

3. Aprobarea datei de 8 mai 2017 ca ex date, conform  art. 2 și 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunarilor generale ale societăţilor;

4. Aprobarea datei de  9 mai 2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.

 

 

Convocare initiala 14.03.2017

 

 

 

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN 14 APRILIE 2016

Hotarari AGA
Raport curent privind Hotararile AGA
Convocare
Model procura persoane fizice
Model procura persoane juridice
Formular de vot prin corespondenta persoane fizice
Formular de vot prin corespondenta persoane juridice


ORDINEA DE ZI

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR:


1. Alegerea secretarului Adunării Generale Ordinare.
2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate la 31 decembrie 2015.

 

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2015
4. Aprobarea repartizarii profitului şi fixarea dividendului pe anul 2015 (dividendul brut propus este de 0,32 lei / acţiune). Dividendele vor fi plătite în data de 24.05.2016;
5. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 şi a Programului de activitate pe exerciţiul financiar al anului 2016.
6. Aprobarea remuneraţiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2016, precum şi a limitelor generale privind remuneraţiile suplimentare ale administratorilor şi  remuneraţia directorilor;
7. Aprobarea reînnoirii mandatului de administrator al domnului Philippe Charles Lhotte, pentru o perioada de 4 ani.

 

8. Numirea societăţii Ernst &Young Assurance Services SRL în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anul financiar 2016.
9. Aprobarea datei de  29 aprilie 2016 ca ex date, conform  art. 2 şi art.5 pct. 11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunarilor generale ale societăţilor.
10. Aprobarea datei de 3 mai 2016 ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.

 


ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR:


1. Alegerea secretarului Adunării Generale Extraordinare
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii.
3. Aprobarea datei de  29 aprilie 2016 ca ex date, conform art. 2 şi art.5 pct. 11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunarilor generale ale societăţilor.                     
4. Aprobarea datei de 3 mai 2016 ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.

 

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN 7 IANUARIE 2016


Hotarari AGA
Raport curent privind Hotararile AGA

Convocare
Model procura persoane fizice
Model procura persoane juridice
Formular de vot prin corespondenta persoane fizice
Formular de vot prin corespondenta persoane juridice

 

ORDINEA DE ZI

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR :
1. Alegerea secretarului Adunării Generale Ordinare
2. Alegerea domnului Jean-Pierre Georges VIGROUX în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani
- CV-ul dlui Jean-Pierre Georges VIGROUX
3. Desemnarea domnului  Jean-Pierre Georges VIGROUX în calitate de administrator independent;
4. Aprobarea datei de 22 ianuarie 2016 ca ex date, conform art. 2 şi art.5 pct. 11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunarilor generale ale societăţilor
5. Aprobarea datei de  25 ianuarie 2016   ca dată de înregistrare conform, art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR:
1. Alegerea secretarului Adunării Generale Extraordinare
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii
3. Aprobarea datei de 22 ianuarie 2016 ca ex date, conform art. 2 şi art. 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunarilor generale ale societăţilor
4. Aprobarea datei de  25 ianuarie 2016 ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

 

Adunarea Generala a Actionarilor din 9 aprilie 2015

 

Ordinea de zi

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. Alegerea secretarului Adunării Generale Ordinare.
2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate la 31 decembrie 2014.
    - Situaţiile financiare anuale individuale şi consolidate la 31 decembrie 2014, pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaţionale de Raportare, aşa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014, însoţite de Raportul Anual al Consiliul de Administraţie la nivel individual şi consolidat;
    - Raportul auditorului financiar asupra situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate la 31 decembrie 2014.
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2014
4. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2014.
5. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi a Programului de activitate pe exerciţiul financiar al anului 2015.
6. Aprobarea remuneraţiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2015, precum şi a limitelor generale privind remuneraţiile suplimentare ale     administratorilor şi  remuneraţia directorilor;
7. Aprobarea reducerii numărului membrilor Consiliului de Administraţie;
8. Încetarea mandatelor de administrator
9. Aprobarea reînnoirii mandatelor de administrator, pentru o perioada de 4 ani.
    - CV-ul dlui Bernardo SANCHEZ INCERA
    - CV-ul dlui Didier Charles Maurice ALIX
    - CV-ul dlui Petre BUNESCU
    - CV-ul dlui Ioan CUZMAN
10. Alegerea domnului Slawomir Mieczyslaw LACHOWSKI în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani.
    - CV-ul dlui Slawomir Mieczyslaw LACHOWSKI
11. Desemnarea domnului Slawomir Mieczyslaw LACHOWSKI în calitate de administrator independent.
12. Numirea societăţii Ernst &Young Assurance Services SRL în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anul financiar 2015.
13. Aprobarea datei de  27 aprilie 2015 ca ex date, conform  art. 2 şi art.5 pct. 11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunarilor generale ale societăţilor.
14. Aprobarea datei de 28 aprilie 2014 ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.
 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1 Alegerea secretarului Adunării Generale Extraordinare
2 Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii.
3 Aprobarea datei de  27 aprilie 2015 ca ex date, conform art. 2 şi art.5 pct. 11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunarilor generale ale societăţilor.                    
4 Aprobarea datei de 28 aprilie 2014 ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.

 

 

Adunarea Generala a Actionarilor din 17 aprilie 2014

 

Ordinea de zi

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate la 31 decembrie 2013

2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2013

3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 si a Programului de activitate pe exercitiul financiar al anului 2014

4. Aprobarea remuneratiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar al anului 2014, precum si a limitelor generale pentru remuneratiile suplimentare ale administratorilor si ale directorilor

5. Alegerea domnului Giovanni Luca SOMA in calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani

6. Alegerea domnului Aurelian DOCHIA in calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani

7. Desemnarea domnului Aurelian DOCHIA in calitate de administrator independent

8. Numirea auditorului financiar al Bancii pentru anul 2014 si stabilirea duratei contractului de audit financiar

9. Aprobarea datei de 7 mai 2014 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Bancii

2. Aprobarea datei de 7 mai 2014 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

 

 

Adunarea Generala a Actionarilor din 18 aprilie 2013


Ordinea de zi
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
 

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate la 31 decembrie 2012

2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2012

3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si a Programului de activitate pe exercitiul financiar al anului 2013

4. Aprobarea remuneratiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar al anului 2013, precum si a limitelor generale pentru remuneratiile suplimentare ale administratorilor si ale directorilor

5. Alegerea domnului Jean-Luc André Joseph PARER in calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a incetarii prin deces a mandatului de administrator al domnului Bogdan BALTAZAR

6. Numirea auditorului financiar al Bancii pentru anul 2013 si stabilirea duratei contractului de audit financiar

7. Aprobarea datei de 9 mai 2013 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Bancii

2. Aprobarea datei de 9 mai 2013 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

 

Adunarea Generala a Actionarilor din 13 septembrie 2012


Ordinea de zi

1. Alegerea domnului Philippe LHOTTE in functia de administrator al BRD - Groupe Société Générale S.A. pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, ca urmare a renuntarii la calitatea de administrator a domnului Alexandre Paul MAYMAT, precum si imputernicirea domnului Petre BUNESCU, Director General Adjunct al Bancii, sa semneze in numele Bancii: Contractul de administratie cu acesta, Actul Aditional si forma actualizata a Actului Constitutiv ca urmare a modificarii componentei Consiliului de Administratie.
 
Numirea Dlui.Philippe LHOTTE este sub conditia obtinerii aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei, conform dispozitiilor legale in vigoare.
 
CV-ul domnului Philippe LHOTTE
 
2. Aprobarea datei de 1 octombrie 2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.
 
 

Adunarea Generala a Actionarilor din 26 aprilie 2012


Ordinea de zi

1. Aprobarea situatiilor financiare ale Bancii la 31 decembrie 2011
 
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2011
 
3. Aprobarea repartizarii profitului, fixarea dividendului pe anul 2011 si a termenului de plata
 
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 si a Programului de activitate pe exercitiul financiar al anului 2012
 
5. Aprobarea remuneratiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar al anului 2012, precum si a limitelor generale pentru remuneratiile suplimentare ale administratorilor si ale directorilor
 
6. Alegerea Dlui. Alexandre Paul MAYMAT în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 1 mai 2012 ca urmare a renuntarii la mandat a domnului Guy Marie Charles POUPET
 
CV-ul Dlui. Alexandre Paul MAYMAT
 
7. Numirea auditorului financiar al Bancii pentru anul 2012 si stabilirea duratei contractului de audit financiar
 
8. Aprobarea datei de 14 mai 2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor ce vor beneficia de dividende si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor
 
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
 
1. Aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al Bancii
 
2. Aprobarea implementarii unui program-cadru de emitere de obligatiuni de catre BRD pe piaţa locala si internationala de capital (Programul MTN)
 
3. Aprobarea datei de 14 mai 2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor ce vor beneficia de dividende si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor

 

Adunarea Generala a Actionarilor din 14 aprilie 2011


Ordinea de zi

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

 

1. Aprobarea situatiilor financiare ale Bancii la 31 decembrie 2010
- Situatiile financiare însotite de Raportul administratorilor - la nivel individual (standarde contabile locale)
- Opinia auditorului financiar asupra situatiilor financiare la nivel individual
- Situatiile financiare insotite de Raportul administratorilor - la nivel individual si consolidat (IFRS)
- Opinia auditorului financiar asupra situatiilor financiare la nivel individual si consolidate (IFRS)
 
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2010
 
3. Aprobarea repartizarii profitului, fixarea dividendului pe anul 2011 si a termenului de plata
 
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 si a Programului de activitate pe exercitiul financiar al anului 2011
 
5. Aprobarea remuneratiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar al anului 2011, precum si a limitelor generale pentru remuneratiile suplimentare ale administratorilor si ale directorilor
 
6. Reînnoirea mandatelor de administrator ale domnilor Petre Bunescu, Sorin-Mihai Popa, Didier Alix, Jean-Louis Mattei, Bogdan Baltazar, Dumitru Popescu, Sorin Marian Coclitu si Ioan Cuzman, începând cu data de 18.04.2011, pentru o perioada de 4 ani.
 
CV-urile administratorilor propusi pentru reînnoirea mandatului
 
7. Alegerea Dnei Anne Marion-Bouchacourt în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a expirarii mandatului de administrator al Dlui Aurelian Dochia în data de 18.04.2011
 
CV-ul Dnei Anne Marion-Bouchacourt
 
8. Alegerea Dlui Bernardo Sanchez Incera în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data prezentei Adunarii Generale a Actionarilor
 
CV-ul Dlui Bernardo Sanchez Incera
 
9. Desemnarea dlui Sorin Marian Coclitu in calitate de administrator independent
 
10. Numirea auditorului financiar al Bancii pentru anul 2011 si stabilirea duratei contractului de audit financiar
 
11. Aprobarea datei de 3 mai 2011 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor ce vor beneficia de dividende si asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor adunarii generale a actionarilor
 
 
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
 
1. Aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al Bancii
 
2. Aprobarea realizarii în perioada 2011 - 2012 a unor emisiuni de obligatiuni
 
3. Aprobarea datei de 3 mai 2011 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

 

Adunarea Generală a Acţionarilor din 27 aprilie 2010

 
ORDINEA DE ZI
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
 
1. Aprobarea situaţiilor financiare ale Băncii la 31 decembrie 2009
- Situaţiile financiare însoţite de Raportul administratorilor - la nivel individual (standarde contabile locale)
- Opinia auditorului financiar asupra situatiilor financiare la nivel individual
 
- Situaţiile financiare însoţite de Raportul administratorilor - la nivel consolidat (IFRS)
- Opinia auditorului financiar asupra situatiilor financiare la nivel consolidat
 
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2009
 
3. Aprobarea repartizării profitului şi fixarea dividendului pe anul 2009
 
4. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 şi a Programului de activitate pe exerciţiul financiar al anului 2010
 
5. Aprobarea remuneraţiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2010, precum şi a limitelor generale pentru remuneraţiile suplimentare ale administratorilor şi ale directorilor
 
6. Numirea auditorului financiar al Băncii pentru anul 2010 şi stabilirea duratei contractului de audit financiar
 
7. Aprobarea datei de 13 mai 2010 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor ce vor beneficia de dividende şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor
 
 
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR
 
1. Aprobarea realizării în perioada 2010 - 2011 a unor emisiuni de obligaţiuni
 
2. Aprobarea datei de 13 mai 2010 ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 
 
 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 14 decembrie 2009

 
ORDINEA DE ZI
 
1. Alegerea domnului Guy Marie Charles POUPET în funcţia de administrator al BRD - Groupe Société Générale S.A. pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2010, ca urmare a renunţării la mandat a domnului Patrick Pierre GELIN.
 
CV-ul domnului Guy Marie Charles POUPET
 
2. Stabilirea datei de 31 decembrie 2009 ca data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.
 

 

Adunarea Generală a Acţionarilor din 29 aprilie 2009

 
ORDINEA DE ZI
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Aprobarea datei de 15 mai 2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor ce vor beneficia de dividende şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor
 
 
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR
 
 
 
3. Aprobarea datei de 15 mai 2009 ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 
 
 

Deciziile AGA 2008

 
AGA ORDINARA
Ordinea de zi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGA EXTRAORDINARA
Ordinea de zi
 
 
 
3. Aprobarea datei de înregistrare
 
 
 

Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor din 18 aprilie 2007

 
AGA ORDINARA
Ordinea de zi
 
 
 
3. Descarcărea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2006 şi eliberarea garanţiei administratorilor
 
 
5. Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie prin metoda votului cumulativ.
 
Propuneri ale Consiliului de Administraţie:
Patrick Gelin, Petre Bunescu, Sorin-Mihai Popa, Didier Alix, Jean-Louis Mattei, Bogdan Baltazar, Ioan Niculescu, Aurelian Dochia, Dumitru Popescu, Sorin Marian Coclitu si Anne Fossemalle (actualii administratori)
 
Propuneri primite din partea acţionarilor care au solicitat completarea ordinii de zi:
Ioan Cuzman.
 
 
 
8. Aprobarea datei de 4 mai 2007 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor ce vor beneficia de dividende şi asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor
 
 
AGA EXTRAORDINARA
 
Ordinea de zi
 
 
 
3. Aprobarea datei de 4 mai 2007 ca dată de înregistrare