Formular de căutare

SFDR

Regulamentul (UE) 2019/2088 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (Sustainable Finance Disclosure Regulation/ SFDR) are ca obiectiv creșterea transparenței asupra modului în care riscurile legate de durabilitate sunt integrate în deciziile și recomandările de produse și servicii financiare, în scopul îmbunătățirii concurenței la nivel de industrie și pentru prevenirea inducerii în eroare a clienților cu privire la produse/servicii având un fals obiectiv sustenabil.

CE ESTE RISCUL LEGAT DE DURABILITATE?

Riscul legat de durabilitate înseamnă un eveniment sau o condiţie de mediu, socială sau de guvernanţă care, în cazul în care se produce, ar putea cauza un efect negativ semnificativ, efectiv sau potenţial, asupra valorii investiţiei.

În calitate de consultant financiar din perspectiva distribuției de produse de investiții bazate pe asigurări, BRD-Groupe Société Générale S.A. (BRD) asigură informarea clienților săi cu privire la modul în care riscurile legate de durabilitate sunt integrate in procesul de distribuție al acestor produse și colectează preferințele acestora în materie de durabilitate prin intermediul Documentului de analiză a nevoilor și necesităților.

Produsele de investiții bazate pe asigurări sunt produse de asigurare care oferă o valoare la scadență sau o valoare de răscumpărare care este expusă, parțial sau integral, direct sau indirect, fluctuațiilor pieței financiare, prin investirea primelor de asigurare nete în fonduri de investiții.

POLITICI PRIVIND DURABILITATEA

BRD face parte din grupul Société Générale, grup cu preocupări constante în ceea ce privește aspectele de mediu, sociale, etice şi de guvernanţă, reflectate inclusiv în modul de selecţie a clienţilor şi furnizorilor de servicii. Mai mult, investiţiile responsabile, bazate fie pe principii/criterii de excludere sau pe existenţa anumitor restricţii, sunt parte integrantă a strategiei de responsabilitate socială a grupului Société Générale. Pentru mai multe detalii, te rugăm să consulți politicile de mediu, sociale și de guvernanță ale grupului Société Générale, pe care le regăsești în secțiunea de mai jos.

Grupul Société Générale are ca scop construirea împreună cu angajații săi, a unui viitor durabil, prin soluții financiare responsabile și inovatoare. Se aliniază acestui obiectiv și politica de remunerare a angajaților BRD, care promovează un management solid și eficient al riscurilor de durabilitate, pentru angajații implicați în activități de distribuție de produse de investiții bazate pe asigurări. Politica de remunerare poate fi consultată aici.

EFECTELE NEGATIVE ASUPRA DURABILITĂȚII

BRD, în calitate de consultant financiar din perspectiva distribuiției de produse de investiții bazate pe asigurări nu deține în prezent, în portofoliul de distribuție, produse de asigurare care integrează investiții durabile sau investiții durabile din punct de vedere al mediului sau produse care iau în considerare principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate (e.g. aspecte de mediu, sociale și cele legate de forța de muncă, respectarea drepturilor omului, chestiunile legate de combaterea corupției și a dării de mită).

Investiția durabilă este o investiție într-o activitate economică care contribuie la un obiectiv de mediu măsurat spre exemplu prin indicatori-cheie în materie de utilizare eficientă a resurselor privind utilizarea energiei, a energiei din surse regenerabile, a materiilor prime, a apei și a terenurilor, în materie de producție de deșeuri și emisiile de gaze cu efect de seră, precum și în ce privește efectele asupra biodiversității și asupra economiei circulare, sau o investiție într-o activitate economică ce contribuie la un obiectiv social, în special o investiție care contribuie la combaterea inegalității sau care promovează coeziunea socială, integrarea socială și raporturile de muncă sau investiții în capital uman sau în comunități dezavantajate din punct de vedere economic sau social, cu condiția ca astfel de investiții să nu prejudicieze în mod semnificativ niciunul dintre aceste obiective și ca societățile în care s-a investit să urmeze practici de bună guvernanță, în special în ceea ce privește structuri de gestionare solide, raporturile cu forța de muncă, remunerația personalului relevant și conformitatea cu obligațiile fiscale.

Investiția durabilă din punctul de vedere al mediului este o investiție care finanțează una sau mai multe activități economice care se califică drept durabilă din punctul de vedere al mediului.

Printre fondurile de investiții în care se realizează investirea primelor de asigurare nete pentru produsele de investiții bazate pe asigurări din portofoliul de distribuție al BRD, pot exista fonduri de investiții care promovează caracteristici de mediu sau sociale sau o combinație a acestor caracteristici, luând în considerare principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate. Mai multe detalii cu privire la caracteristicile de mediu și/sau sociale promovate aceste fonduri regăsiți în documentul “Transparența integrării riscurilor legate de durabilitate".

DECLARATIE PRIVIND NELUAREA ÎN CONSIDERARE A EFECTELOR NEGATIVE ALE CONSULTANŢEI ÎN MATERIE DE ASIGURĂRI ASUPRA FACTORILOR DE DURABILITATE

BRD nu ia în considerare în cadrul consultanței în asigurări, în mod direct și personalizat, riscurile legate de durabilitate, efectul probabil al riscurilor legate de durabilitate asupra randamentului produselor financiare în care sunt investite primele nete de asigurare sau efectele negative ale deciziilor de alocare a primei de asigurare nete în fondurile de investiții indicate anterior asupra factorilor de durabilitate.

Pentru furnizarea consultanței în asigurări, BRD doar colectează prin intermediul formularului de analiză a cerințelor și necesităților clienților, informații cu privire la preferințele în materie de durabilitate ale clienților, inclusiv tipologia fondurilor de investiții în care optează să investească prima netă de asigurare (e.g. fonduri de investiții care efectuează plasamente în investiții durabile sau în investiții durabile din punct de vedere al mediului sau care promovează caracteristici de mediu sau sociale ori o combinație a acestor caracteristici.

În baza informatiilor furnizate, BRD determină dacă produsele de asigurare din portofoliul său de distribuție sunt adecvate și corespunzătoare necesităților și cerințelor clientului, iar în măsura în care sunt identificate astfel de produse, acestea vor fi ofertate clientului. În orice caz, BRD nu ia în considerare niciun efect negativ al deciziilor de achiziție a produselor de asigurare sau de alocare a primei de asigurare nete în fondurile de investiții indicate anterior asupra factorilor de durabilitate, în cadrul consultanţei sale în materie de asigurări. Deși BRD sprijină obiectivele SFDR, în prezent, datele disponibile din partea producătorilor de produse de asigurare sunt încă limitate, prin urmare, compania consideră că, dacă nu sunt disponibile informații complete de la producătorii de produse, poate fi dificil să ia în considerare, într-o manieră completă și corectă, efectele negative ale consultanţei în materie de asigurări asupra factorilor de durabilitate.

Cu toate acestea BRD monitorizează îndeaproape evoluțiile în materie de reglementare și activitatea desfășurată de producatorii de produse de asigurare, pentru a putea lua în considerare efecte negative ale consultanţei în materie de asigurări asupra factorilor de durabilitate, de îndată ce informațiile necesare sunt disponibile si vor fi puse la dispoziție de catre producatorii de produse de asigurare.

 

Informație actualizată la 1 septembrie 2023

 

Poți consulta

Principii generale sociale și de mediu descarcă
Declaratia transversală a Grupului Societe Generale cu privire la protecția biodiversității descarcă
Declaratia transversală a Grupului Societe Generale cu privire la schimbarea climatică descarcă
Declaratia transversală a Grupului Societe Generale cu privire la drepturile omului descarcă
Codul de condiută al Grupului Societe Generale descarcă
Raportul de transparență a integrării riscurilor legate de durabilitate descarcă