Formular de căutare

Fondul de compensare a investitorilor

Piețe de capital
Fondul de compensare a investitorilor

Investitorul de pe piaţa de capital are asigurată despăgubirea în cazul falimentului unei societăţi de servicii de investiţii financiare (SSIF)

Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.

(Fondul) este persoană juridică, constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, în baza actului constitutiv, aprobat în prealabil de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Obiectul principal de activitate

Obiectul principal de activitate al Fondului este colectarea contribuţiilor membrilor şi compensarea creanţelor investitorilor provenind din incapacitatea unui membru de a restitui fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare datorate sau aparţinând investitorilor, care sunt deţinute şi/sau administrate în numele acestora în cadrul prestării de servicii de investiţii financiare. Compensarea investitorilor se face în limita plafoanelor stabilite în conformitate cu reglementarile C.N.V.M.

Scopul Fondului

Fondul a fost înfiinţat în iunie 2005, având ca scop compensarea investitorilor, în situaţia incapacităţii membrilor Fondului de a returna fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare datorate sau aparţinând investitorilor, care au fost deţinute în numele acestora, cu ocazia prestării de servicii de investiţii financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investiţii. De la înfiinţare şi până în prezent Fondul nu a înregistrat nici un eveniment de natură să genereze plata de compensaţii.

Compensarea investitorilor

Fondul compensează investitorii, în oricare din următoarele situaţii:

a) C.N.V.M./ASF a constatat că, pentru moment, din punctul ei de vedere, un membru al Fondului, din motive ce sunt legate direct de situaţia financiară a acestuia, nu este în măsură să-şi îndeplinească obligaţiile rezultate din creanţele investitorilor şi nici nu există perspectiva de a-şi onora aceste obligaţii în cel mai scurt timp;

b) autoritatea judiciară competentă, pentru motive legate direct sau indirect de situaţia financiară a unui membru al Fondului, a emis o hotărâre definitivă, având ca efect suspendarea posibilităţii investitorilor de a-şi exercita drepturile cu privire la valorificarea creanţelor asupra respectivei societăţi.

Pentru recuperarea plăţilor efectuate pentru compensarea fondurilor băneşti şi/sau a instrumentelor financiare, Fondul se subrogă de drept în drepturile investitorilor. Astfel, în cazul lichidării judiciare a membrilor săi, Fondul se înscrie în tabloul creditorilor pentru o sumă egală cu plăţile efectuate pentru compensarea investitorilor.