Formular de căutare

CRS

Ce este CRS? 

CRS - Standard Comun de Raportare este un mecanism prin care autoritățile fiscale din țările semnatare primesc informații despre activele financiare deținute în alte țări de rezidenții lor (PF/PFA/PJ) în vederea detectării, împiedicării și descurajării evaziunii fiscale, cadru implementat la inițiativă OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică).

 

Legislație

În Uniunea Europeană, CRS a fost implementat prin Directiva 2014/107/UE privind schimbul automat, obligatoriu, de informații în domeniul fiscal, transpusă ulterior în legislația națională prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicabilitate de la 01.01.2016.

Începand cu 01 ianuarie 2016, anual, fiecare administrație fiscală dintr-o țara parteneră CRS, astfel cum este Romania, întocmește lista jurisdicțiilor raportoare, dintre toate țările participante CRS cu care țara respectivă a decis să efectueze un schimb automat de informații. Reglementările și obligațiile CRS sunt aplicabile tuturor entităților Societe Generale care sunt instituții financiare situate într-o tara partenera CRS, inclusiv BRD în calitate de Instituție Financiara Raportoare. 

În calitate de clienți, puteți consulta lista completa a statelor membre CRS, actualizata în mod
continuu, accesând următoarele link-uri:
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/crs-mcaa-signatories.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/crs-by-jurisdiction/#d.en.345489

 

 

Scopul CRS este de a permite autorităţilor fiscale să primească într-un mod sistematic informaţii în scopuri fiscale, cu privire la activele financiare deținute în străinătate de către rezidenții lor.

Pentru a pune în aplicare schimbul automat de informații, CRS se bazează pe acțiunea combinată a:

clienților titulari de cont (persoane fizice, persoane fizice autorizate şi persoane juridice rezidente sau nerezidente), care deţin ori gestionează active;

instituțiilor financiare, care sunt obligate să aplice anumite proceduri de precauţie privind identificarea conturilor raportabile şi să raporteze anual către autorităţile fiscale o serie de informaţii de natură fiscală;

autorităților fiscale din țările participante, care trebuie să raporteze informațiile de natură fiscală colectate către autoritățile fiscale din țara/ţările de rezidenţă fiscală a/ale clientului.

 

Obligații de raportare

În îndeplinirea acestor obligații, Banca vă raporta către Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), autoritatea fiscală competentă din România, în sensul îndeplinirii obligațiilor legale cu privire la schimbul de informații în scopuri fiscale următoarele informații referitoare la fiecare cont raportabil:


1.    În cazul unei persoane fizice care este o persoană care face obiectul raportării şi care este titularul respectivului cont: datele de identificare, țara/țările de rezidenţă fiscală, numărul/numerele de identificare fiscală data și locul nașterii;
2.    Numărul de cont raportabil sau echivalentul său funcţional;
3.    Soldul sau valoarea contului valabil/ă la sfârşitul anului calendaristic relevant sau în cazul în care contul a fost închis în cursul anului de raportare, soldul sau valoarea ultimei tranzacţii iniţiate de client imediat înainte de închiderea contului etc;
4.    În cazul unei entităţi care este titular de cont şi o persoană care face obiectul raportării: datele de identificare, țara/ țările de rezidenţă fiscală şi numărul/numerele de identificare fiscală;
5.    În cazul unei entităţi care este titular de cont şi care, după aplicarea procedurilor de diligență fiscală, este identificată că fiind o Entitate StrăInă Nefinanciară Pasivă având una sau mai multe persoane care exercită controlul (beneficiari reali) şi care sunt persoane care fac obiectul raportării: datele de identificare, țara/ țările de rezidenţă fiscală şi numărul/numerele de identificare fiscală ale entităţîi, precum şi datele de identificare, țara/ țările de rezidenţă fiscală şi numărul/numerele de identificare fiscală pentru fiecăre persoana cu aceasta calitate care face obiectul raportării;
6.    În plus de aceste elemente pentru:


i.    un Cont de custodie care face obiectul raportării:
a.    cuantumul brut total al dobânzilor, cuantumul brut total al dividendelor şi cuantumul brut total al altor venituri generate în legătură cu activele deţinute în cont, în fiecare caz plătite sau creditate în contul respectiv sau în legătură cu respectivul cont, în cursul anului calendaristic sau al altei perioade de raportare adecvate;
b.    încasările brute totale din vânzarea sau răscumpărarea activelor financiare plătite sau creditate în cont în cursul anului calendaristic sau al altei perioade de raportare adecvate în legătură cu care instituţia financiară raportoare a acţionat drept custode, broker, reprezentant sau orice alt fel de mandatar al titularului de cont;

îi.    un Cont de depozit care face obiectul raportării vor face obiectul raportării și următoarele informații:
a.    cuantumul brut total al dobânzilor plătite sau creditate în cont în cursul anului calendaristic sau al altei perioade de raportare, conform prevederilor legale

Aceste informații se vor raporta către autoritatea fiscală română (ANAF) în anul calendaristic următor anului la care se referă, în moneda în care este exprimat contul. La rândul său, ANAF vă transfera datele către state membre ale Uniunii Europene sau către alte state participante la schimbul automat de date (CRS).

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

În scopul realizării schimbului de informaţii în temeiul instrumentelor juridice de drept internaţional la care România este parte şi pentru îmbunătăţirea conformării fiscale, instituţiile financiare raportoare au obligaţia să raporteze anual A.N.A.F. informaţiile referitoare la conturile financiare menționate în secțiunea de mai sus. 
Informaţiile prevăzute mai sus obţinute de organul fiscal din cadrul A.N.A.F. se utilizează de către acesta doar în scopul anterior menționat.
Instituţiile financiare raportoare au obligaţia de a păstra în format electronic şi/sau letric toate înregistrările obţinute prin aplicarea procedurilor de diligenţă fiscală şi de raportare, a procedurilor speciale de diligenţă fiscală, a procedurilor suplimentare de raportare şi de diligenţă fiscală pentru schimburile de informaţii referitoare la conturile financiare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 ale Codului de Procedura Fiscala, precum şi a oricăror probe pe care s-au bazat în vederea conformării cu prevederile stabilite în respectivele anexe pentru o perioadă de 10 ani de la data ultimei raportări, conform  termenului prevăzut la art. 62 alin. (7).
Prelucrarea, inclusiv raportarea, informaţiilor financiare de către BRD – Groupe Société Générale SĂ are loc cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.
Menţionăm că BRD – Groupe Société Générale SĂ prelucrează doar datele pe care are obligaţia să le raporteze conform legii. Refuzul clienţilor că datele lor personale să fie prelucrate de către BRD – Groupe Société Générale SĂ în scop CRS poate conduce la încetarea relaţiei contractuale cu banca.
Clienții au dreptul de a solicita oricând confirmarea că datele lor personale sunt prelucrate în scop CRS. Informații detaliate privind drepturile de care clienții beneficiază în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, cât și cu privire la maniera în care pot fi exercitate sunt cuprinse în Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, document disponibil spre consultare gratuit pe website-ul BRD, secțiunea https://www.brd.ro/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal și în orice unitate BRD.

Indiciile CRS?

Persoană fizică şi Persoană fizică autorizată: rezidentă fiscală sau adresa de rezidenţă (domiciliu/resedinţă)/adresa de corespondenţă într-un alt stat CRS, altul decât România / unul sau mai multe numere de telefon dintr-un alt stat CRS şi niciun număr de telefon în România sau procură/împuternicire acordata unei persoane cu adresa într-un alt stat CRS, instrucţiuni permanente de plată către un beneficiar dintr-un alt stat CRS, altul decât România.


Entitate (persoană juridică): statutul CRS, rezidenţă fiscală (sediul conducerii efective) sau adresa de rezidenţă /corespondenţă/ locul de înregistrare /constituire într-un alt stat CRS, altul decât România. În cazul Entităților Străine Nefinanciare Pasive, si cele cu una sau mai multe persoane care dețin controlul (beneficiari efectivi), care sunt la rândul lor persoane raportabile.

Ce trebuie să faceți în calitate de client BRD Group Societe Generale?
Pentru a vă confirma statutul de persoană raportabilă/neraportabilă CRS în relaţia cu autorităţile fiscale, este necesară auto-certificarea prin care declaraţi pe propria răspundere ţara de rezidenţă fiscală/tarile de rezidenţă fiscală, numărul/numerele de identificare fiscală/e alocat/e de autorităţile relevante (dacă este cazul) şi să prezentaţi documentul/ele care să susţină /informaţiile declarate, daca e cazul. 
În cazul entităților, suplimentar, se vă declara și statutul de entitate în scopul CRS. Statutul CRS pentru persoane juridice îl stabilește clientul, pe baza declarației sale pe proprie răspundere, în funcție de tipul persoanei juridice, obiectul principal de activitate, sursa principala a veniturilor.

 

Informații suport pentru stabilirea statutului de entitate
Instituție Financiara

Exista 4 tipuri de instituții financiare:
1. Instituție de Custodie: o entitate care deține, că parte substanțială din activitatea acesteia, active financiare în contul unor terti (mai cu seama clienți). O entitate deține active financiare în contul unor terti că parte substanțială din activitatea acesteia daca venitul brut al entității, atribuibil deținerii de active financiare și serviciilor financiare asociate este egal sau mai mare de 20% din venitul brut al entității pe durata mai scurta decât:

  • trei ani anteriori anului curent;
  • perioada în cursul căreia entitatea a existat.

2. Instituție depozitară: o entitate care atrage depozite în cursul obișnuit al activității bancare sau al unei activități similare. De exemplu, o banca sau o societate de leasing financiar.
3a. Entitate de Investiții: o entitate care desfășoară că activitate principala, una sau mai multe
dintre următoarele activități sau operațiuni pentru sau în numele unui client:
•    tranzacții cu instrumente de piață monetara (cecuri, certificate de trezorerie, certificate de depozit, instrumente derivate etc.); schimb valutar; instrumente de schimb valutar, rata dobânzii și indici bursieri; titluri de valaore transferabile; sau tranzacții la termen cu mărfuri;
•    administrarea individuala și colectiv de portofolii; sau
•    Investirea, administrarea sau gestionarea în alt mod a unor bani sau active financiare în numele altor persoane.
3b. Entitate de investiții: o entitate al carei venit brut este atribuibil, în principal, investirii, reinvestirii sau tranzacționării de active financiare, daca entitatea este gestionata de alta entitate care este  instituție financiare de tipul 1, 2, 3a sau 4.
Observație: O entitate de investiții include o entitate care funcționează (sau se prezinta) că fond de investiții, cum ar fi un fond de capital privat, un fond cu capital de risc, un fond de preluare cu capital împrumutat sau orice mijloc de investiție al cărui scop este de a achiziționă sau de a finanță societăți și, apoi, de a deține capital în acele societăți sub forma de active de capital în scopuri de investiție.
4. Companie de asigurări determinata: o entitate care este societate de asigurări (sau holdingul unei societăți de asigurări) care emite sau este obligata să efectueze plati în legătură cu un contract de asigurare cu valoare de răscumpărare sau un contract de renta viagera.

Conform Standardului Comun de Raportare (CRS), entitățile care nu sunt entități financiare se împart în Entitați Străine Nefinanciare (ENFS) active sau pasive. Încadrarea unei PJ ca ENFS activa sau ENFS pasiva se poate face în funcție de tipologia activității, ghidandu-vă și în funcție de răspunsurile la întrebările de mai jos. Daca Persoana juiridica îndeplinește cerințele stabilite prin întrebările de mai jos, poate fi considerata ENFS activa. Daca nu poate îndeplini cerințele, poate fi considerata ENFS pasiva. Țineți cont că entitățile ENFS pasive trebuie să furnizeze informații despre persoanele care exercita controlul acestora.


Entitatea Straină Nefinanciară pasivă înseamnă orice:


a.    ENFS care nu este o ENFS activă; sau
b.    o entitate de investiţIi prevăzută la lit. b), pct. 17 din subsecţiunea A, Anexa 1 Legea 207/2015, (al carei venit brut provine în principal din activități de investire, reinvestire sau tranzacționare de active financiare, în cazul în care entitatea este administrata de către o alta entitate care este o instituție depozitara, o instituție de custodie, o companie de asigurări specificata sau o entitate de investiții) care nu este o instituţie financiară dintr-o jurisdicţie participantă.


Entitatea Straină Nefinanciară activă înseamnă orice ENFS care îndeplinește oricare dintre următoarele criterii:


(a) mai puțin de 50 % din venitul brut al ENFS pentru anul calendaristic precedent sau pentru altă perioadă de raportare adecvată este venit pasiv și mai puțin de 50 % din activele deținute de ENFS în cursul anului calendaristic precedent sau al altei perioade de raportare adecvate sunt active care produc sau sunt deținute pentru a produce venit pasiv;
(b) acțiunile ENFS sunt tranzacționate în mod regulat pe o piață a titlurilor de valoare reglementată sau ENF este o entitate afiliată unei entități ale cărei acțiuni sunt tranzacționate în mod regulat pe o piață a titlurilor de valoare reglementată; 
(c) ENFS este o entitate guvernamentală, o organizație internațională, o bancă centrală sau o entitate deținută în totalitate de una sau mai multe dintre entitățile sus-menționate; 
(d) toate activitățile ENFS constau, în esență, în deținerea (în totalitate sau parțial) a acțiunilor subscrise emise de una sau mai multe filiale ale căror tranzacții sau activități sunt diferite de activitățile unei instituțîi financiare, sau în finanțarea și prestarea de servicii respectivelor filiale. Cu toate acestea, o entitate nu are statutul de entitate activă dacă funcționează (sau se prezintă) drept un fond de investițIi, cum ar fi un fond de investițIi în societăți necotate, un fond cu capital de risc, un fond de achiziție prin îndatorarea companiei sau orice alt organism de plasament al cărui scop este de a achiziționa sau de a finanța companii și de a deține capital în cadrul respectivelor companii, reprezentând active de capital în scopul unor investiții; 
(e) ENFS nu desfășoară încă activități comerciale și nu a mai desfășurat niciodată, dar investește capital în active cu intenția de a desfășura o activitate comercială, alta decât cea a unei instituțIi financiare, cu condiția că ENFS să nu se califice pentru această excepție ulterior datei la care se împlinesc 24 de luni de la data inițială a constituirii ENFS;
(f) ENFS nu a fost o instituție financiară în ultimii cinci ani și este în proces de lichidare a activelor sale sau de restructurare cu intenția de a continua sau de a relua operațiunile în alte activități decât cele ale unei InstituțIi Financiare;
(g) activitățile ENFS constau în principal în finanțare și operațiuni de acoperire a riscurilor cu, sau pentru entități afiliate care nu sunt instituțIi financiare, iar ENFS nu prestează servicii de finanțare sau de acoperire a riscurilor niciunei alte entități care nu este o entitate asimilată, cu condiția că grupul din care fac parte respectivele entități afiliate să desfășoare în principal o activitate diferită de activitățile unei instituțIi financiare; sau
(h) ENFS îndeplinește toate condițiile următoare: 

          (i) este constituită și își desfășoară activitatea în Romania sau în altă jurisdicție de rezidență exclusiv în scopuri religioase, caritabile, științifice, artistice, culturale, sportive sau educaționale; sau este constituită și își desfășoară activitatea în Romania sau în altă jurisdicție de rezidență și este o organizație profesională, o asociație de afaceri, o cameră de comerț, o organizație a muncii, o organizație din sectorul agriculturii sau al horticulturii, o asociație civică sau o organizație care funcționează exclusiv pentru promovarea bunăstării sociale; 

          (ii) este scutită de impozitul pe venit în Romania sau în altă jurisdicție de rezidență; 

          (iii) nu are acționari sau membri care au drepturi de proprietate sau beneficii legate de activele sau veniturile sale;

           (iv) legislația României aplicabilă ENFS sau altei jurisdicții de rezidență a ENFS ori documentele de constituire a ENFS nu permit că vreun venit ori vreun activ al ENFS să fie distribuit sau utilizat în beneficiul unei persoane fizice sau al unei Entități non-caritabile în alt mod decât în scopul desfășurării de activități caritabile ale ENFS, sau drept plată a unor compensații rezonabile pentru servicii prestate, ori drept plată reprezentând valoarea justă de piață a proprietății pe care ENFS a cumpărat-o; și

          (v) legislația României aplicabilă ENFS sau altei jurisdicții de rezidență a ENFS ori documentele de constituire a ENFS impun că, în momentul lichidării sau dizolvării ENFS, toate activele sale să fie distribuite către o entitate guvernamentală sau altă organizație non-profit, sau să revină guvernului României sau al altei jurisdicții de rezidență a ENFS sau oricărei subdiviziuni politice a acestora. 

Daca entitatea nu poate îndeplini niciuna dintre cerințele de mai sus, entitatea este considerata ENFS pasiva.


Notă: toate informațiile prezentate aici reprezintă transpunerea pe înțelesul clienților a prevederilor legale privind raportarea automata CRS, fără a reda conținutul integral al prevederilor Codului de Procedura Fiscală (Legea 207/2015) relevante pentru acest subiect.

 

Definiția termenilor CRS
 

Persoana raportabilă CRS este orice persoană rezidentă fiscal într-o jurisdicţie raportoare, care deţine conturi care fac obiectul raportării. 

Persoana care face obiectul raportării înseamnă orice entitate care este rezidentă într-o jurisdicţie care face obiectul raportării, dar care nu este:


a.    o companie al cărei capital este tranzacţionat în mod regulat pe una sau mai multe pieţe reglementate;
b.    orice companie care este o entitate afiliată unei companii prevăzute la lit. a);
c.    o entitate guvernamentală;
d.    o organizaţie internaţională;
e.    o bancă centrală; 
f.    o instituţie financiară.


Cont financiar: un cont administrat de o Instituției Financiara inclusiv un Cont de depozit sau un Cont de custodie. Prin aceasta noțiune se va înțelege și orice contract de asigurare cu valoare de răscumpărare și orice contract de renta viagera emis sau administrat de către o Instituție Financiara, altul decât o renta viagera imediata, nelegata de investii, netransferabila, care ii este emisa unei persoane fizice și corespunde unei pensii sau unei indemnizații de invalidate furnizate în cadrul unui cont care este un cont care nu face obiectul raportării în baza schimbului automat de date financiare conform prevederilor Directivei.

Cont de depozit: orice cont curent, de economii, la termen, de consemnațiuni, sau un cont al cărui existenta este documentata printr-un certificat de depozit, de economii, de investiții, sau un alt instrument similar păstrat de o Instituție Financiara în cadrul obișnuit al activității bancare.

Cont de custodie: un cont (altul decât un contract de asigurare sau de renta viagera) care conține unul sau mai multe active financiare în beneficiul altei persoane.

Contul raportabil este un cont financiar care este administrat de o instituţie financiară raportoare din România (cum este și cazul BRD) şi este deţinut de una sau mai multe persoane raportabile sau de o Entitate Străină Nefinanciara Pasivă cu una sau mai multe persoane care controlează, acestea fiind la rândul lor persoane raportabile. 

Jurisdicție raportoare este un stat (jurisdicţie) cu care România sau Uniunea Europeană are un acord în vigoare, în temeiul căruia există obligația respectivului stat de a furniza informaţiile referitoare la conturile financiare. 


Autocertificarea este procesul prin care clientul declara rezidenta fiscala unica din punct de vedere al impozitării și rezidentele în scopul raportării CRS, statusul său și informațiile privind persoanele care controlează entitățile juridice (beneficiarii reali) în cazul Entităților Străine Nefinanciare Pasive. Banca se bazează pe această autocertificare pentru a identifica titularii de cont nerezidenti din punct de vedere fiscal (în scopul impozitării sau CRS) în vederea raportării conturilor acestora către ANAF.


Autocertificarea CRS este procesul prin care clientul declară pe proprie răspundere rezidența fiscală unică în scopul impozitării și rezidența/ele fiscală(e) din perspectiva raportării CRS, inclusiv statutul său. Banca se bazează pe această autocertificare a clienților pentru a identifica titularii de cont nerezidenți din punct de vedere fiscal sau în scop CRS în vederea raportării conturilor acestora către Administrația fiscala, conform Legii 207/2015 cu modificările și completările ulterioare. 


Autocertificarea este obligatorie pentru fiecare client nou sau existent, la deschiderea oricărui cont și / sau la actualizarea de date, inclusiv în cazul unei schimbări de circumstanțe (de exemplu, o schimbare a tarii de rezidenta fiscala). În cazul clienților preexistenți trebuie colectata de asemenea o autocertificare CRS.


Autocertificarea poate să fie furnizată în orice modalitate şi sub orice formă (de exemplu, electronic, în format pdf. sau sub forma unui document scanat), cu mențiunea că banca trebuie să se asigure de identitatea corecta și completa a titularului, că persoana care furnizează declaraţia pe propria răspundere este persoana menţionată în aceasta şi că aceasta este capabilă să furnizeze, la cerere, o copie pe suport hârtie a declaraţiilor pe propria răspundere furnizate electronic.


Autocertificarea sau declaraţia pe propria răspundere a titularului contului de persoană fizică nou poate fi semnată (sau confirmată în alt mod) de un reprezentant legal, împuternicit, curator, tutore sau în orice altă calitate legală a acestuia. Instituţia financiară raportoare obţine şi verifică informaţiile şi documentele corespunzătoare cu privire la identitatea reprezentantului, natura şi limitele reprezentării.


Autocertificarea CRS rămâne valabila pe tot parcursul relației dintre banca și client sau până la intervenția unei schimbări de circumstata (apariția sau eliminarea unui indiciu de raportabilitate CRS).


Titular de cont: persoana identificata drept titularul unui Cont Financiar de către Instituția Financiara la care a fost constituit contul. În cazul unui contract de asigurare sau renta viagera este persoana care are dreptul de a accesa valoarea de răscumpărare sau de a modifica beneficiarul contractul. În cazul în care nicio persoana nu are aceste drepturi titularul vă fi considerat persoana care are drept la plata în conformitate cu termenii contractuali.


Numărul de identificare fiscala este un număr personal, folosit în scopuri fiscale în tara de rezidenta fiscala a carei autorități fiscale l-a emis, sau echivalentul său funcţional dacă nu există un număr/numere de identificare fiscală. Un număr de identificare fiscală este o combinaţie unică de litere sau de numere, atribuite de o jurisdicţie unei persoane fizice sau unei persoane juridice şi folosite pentru a identifica persoana fizică sau juridică în scopul aplicării legilor fiscale ale respectivei jurisdicţii.


Pentru rezidenții romani, numărul de identificare fiscala este CNP.
Pentru clienții nerezidenti, numărul de identificare fiscala este reprezentat de NIF/TIN, în funcție de tara emitenta și este obligatoriu de colectat daca tara emite un astfel de cod. 


În cazul în care au și rezidente fiscale secundare, clienții pot avea NIF/TIN emise de mai multe tari. Nu toate tarile emit însă NIF/TIN (vezi My Referențial Portal).

 

Testul de rezonabilitate 


Testul de rezonabilitate reprezintă analiza între declarația clientului pe proprie răspundere în ceea ce privește țara/țările de rezidența fiscală și documentele justificative puse la dispoziție de acesta.