Formular de căutare

FATCA

Foreign Account Tax Compliance Act / Legea conformităţii fiscale a conturilor din străinătate


Ce este FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)?
FATCA
reprezintă un set de măsuri legislative adoptate în luna martie 2010 de Senatul Statelor Unite ale Americii (SUA) cu scopul de a preveni şi reduce evaziunea fiscală generată de activitatea transfrontalieră a rezidenţilor americani.

FATCA instituie obligaţia pentru instituţiile financiare nerezidente în SUA (aşadar, inclusiv pentru instituţiile financiare romane) de a transmite în mod automat, direct sau prin intermediul autorităţilor fiscale ale statelor lor de rezidenţă, informaţii financiare legate de cetăţenii sau rezidenţii americani respectivi, persoane fizice şi juridice.

Neconformarea instituţiilor financiare nerezidente în SUA la această obligaţie se sancţionează prin aplicarea unui impozit cu reţinere la sursă de 30% asupra oricăror plăţi de natura dobânzilor, dividendelor, chiriilor, primelor, anuităţilor, compensărilor, remuneraţiilor, onorăriilor şi altor câştiguri anuale sau periodice fixe sau determinabile, obţinute din surse americane de respectivele instituţii financiare nerezidente în SUA.

Termenul de la care se aplică prevederile FATCA: 01 iulie 2014.

Notificare FATCA persoane fizice
Notificare FATCA persoane juridice


Transpunerea FATCA în legislaţia română
Principalele obligaţii instituite de FATCA au fost preluate în Acordul între România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA, ce a fost încheiat în luna mai 2015 şi publicat în Monitorul Oficial în 30 octombrie 2015.

De asemenea, precizări suplimentare de implementare a FATCA în legislaţia română sunt aduse de Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1939/18.08.2016 privind stabilirea instituţiilor financiare care au obligaţia de declarare, categoriile de informaţii privind identificarea contribuabililor, precum şi informaţiile de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de aceştia la instituţiile financiare, instituţiile financiare nonraportoare din România şi conturile excluse de la obligaţia de declarare, regulile de conformare aplicabile de către aceste instituţii în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum şi procedura de declarare a acestor informaţii şi a normelor şi procedurilor administrative menite să asigure punerea în aplicare şi respectarea procedurilor de raportare şi diligenţa fiscală prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat.


Aplicarea FATCA de către BRD Groupe Societe Generale S.A.
Grupul Société Générale SA se conformează reglementărilor FATCA. Société Générale SA este înregistrată în Franţa, una dintre ţările "partenere", care au fost de acord să adopte o abordare interguvernamentală cu autorităţile SUA pentru aplicarea FATCA.

BRD – Groupe Société Générale SA se conformează cerinţelor FATCA şi este înregistrată pe site-ul IRS cu statutul FATCA Reporting Model 1, având alocat codul GIIN QQA6ZW.00076.ME.642.

În baza prevederilor FATCA, aşa cum au fost acestea transpuse în legislaţia română, instituţiile financiare au obligaţia:
- de a identifica clienţii raportabili ce prezintă Indicii SUA;
- de a obţine de la aceştia informaţii privind Numărul de identificare al contribuabilului („TIN=tax identification number”) etc;
- de a raporta către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), în calitate de autoritate competentă desemnată pentru efectuarea raportărilor către IRS (Internal Revenue Service – autoritatea fiscala americana), informaţii financiare privind contribuabilii ce prezintă indicii SUA.

Prelucrarea şi raportarea informaţiilor financiare de către BRD – Groupe Société Générale SA are loc cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

Menţionăm că BRD – Groupe Société Générale SA prelucrează doar datele pe care are obligaţia să le raporteze conform legii. Refuzul clienţilor ca datele lor personale să fie prelucrate de către BRD – Groupe Société Générale SA în scop FATCA poate conduce la încetarea relaţiei contractuale cu banca.

Aveți dreptul de a solicita oricând confirmarea ca datele lor personale le sunt prelucrate în scop FATCA. Informații detaliate privind drepturile de care beneficiați în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, cât și cu privire la maniera în care vi le puteți exercita puteți afla consultând Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, document disponibil spre consultare gratuit pe website-ul BRD, secțiunea https://www.brd.ro/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal și în orice unitate BRD.


Informaţii utile

Ce sunt Indiciile SUA?
Indiciile SUA sunt informaţii în legatură cu o persoană fizică sau o persoană juridică pe baza cărora se stabileşte dacă aceasta poate fi considerată drept o Persoană SUA.

Indiciile SUA pentru Persoane Fizice sunt urmatoarele:
- Cetăţenie SUA sau Rezidenţă SUA (aceasta include deţinerea unei Cărţi Verzi ce permite şederea în SUA ca imigrant);
- Locul de naştere este SUA;
- Adresa curentă (poştală, de domiciliu, de reşedinţă, căsuţa poştală sau în atenţia) este în SUA;
- Unica adresă este o adresa asistată sau post-restantă;
- Un număr de telefon SUA;
- O procură sau o autorizare de semnatură a fost acordată unei persoane cu adresa din SUA (poştală, de domiciliu, de reşedinţă, căsuţa poştală sau în atenţia);
- Ordine de plată recurente de la un cont BRD – Groupe Société Générale SA către un cont din SUA.

Indiciile SUA pentru Persoanele juridice sunt următoarele:
- Ţara de înregistrare sau rezidenţă este Statele Unite ale Americii;
- Adresa curentă (poştalp, de domiciliu, căsuţa postală sau în atenţia) este în SUA.


Ce este Numărul de identificare al contribuabilului ("TIN/SSN")?
Numărul de identificare al contribuabilului (TIN) este numărul de identificare fiscală alocat unei persoane care este folosit de IRS în administrarea legilor fiscale. Acesta este emis de către Administraţia de Securitate Socială (şi în acest caz se numeşte Număr de Securitate Socială SSN) sau de către IRS.


Ce înseamnă Numărul de Identificare al Angajatorului (Employer Identification Number  EIN)?
Numărul de Identificare al Angajatorului (EIN) este numărul de identificare fiscală al unei persoane fizice sau al unei alte persoane (indiferent dacă este sau nu angajator). Termenii Număr de Identificare al Angajatorului şi Numărul de Identificare se referă la acelaşi număr.


Ce înseamnă Non-Financial Foreign Entity ("NFFE")?
O NFFE este o entitate juridică din afara SUA care nu este o instituţie financiară. Exista două categorii NFFE:
- „Active NFFE” sunt entităţi implicate în tranzacţii active sau afaceri (producţie, industrie, service nefinanciare, etc.) unde mai puţin de 50% din venitul brut din anul calendaristic precedent este pasiv. Acesta este un status FATCA;
- „Passive NFFE”, au un venit pasiv mai mare de 50% din venitul brut (cum ar fi dividende, dobânzi, chirii, redevente, anuităţi). Acesta este un status FATCA.


Ce este un „Passive NFFE (U.S.-owned)”?
Acesta este un status FATCA. Un „Passive NFFE” (U.S.-owned) este o Entitate Străină Nefinanciară care are una sau mai multe persoane care controlează compania considerate Persoane SUA. O persoană care controlează compania este o persoană fizică ce exercită control asupra unei entităţi.


Ce înseamnă Beneficiar Efectiv Scutit (Exempt Beneficial Owner)?
- Acesta este un status FATCA. Termenul Beneficiar Efectiv Scutit înseamnă oricare dintre următoarele persoane:
- Orice Guvern străin, orice subdiviziune politică a unui Guvern Străin sau orice agenţie deţinută integral sau agenţie guvernamentală a unuia sau a mai multora de mai sus; SAU
- Orice Organizaţie Internaţională sau orice agenţie deţinută integral sau agenţie guvernamentală a acesteia; SAU
- Orice Bancă Centrală Străină în cauză, SAU
- Orice Guvern al unui Teritoriu SUA, SAU
- Anumite Fonduri de pensie; SAU
- Entităţi deţinute integral de unul sau mai mulţi Proprietari Beneficiari Scutiţi; SAU
- În plus, un Proprietar Beneficiar Scutit include orice persoană considerată un Proprietar Beneficiar Scutit în conformitate cu Modelul 1 IGA sau Modelul 2 IGA.

Notă: Modele IGA se referă la Instituţiile Financiare IGA care nu raportează, definiţia cuprinzând acest status.


Formulare utilizate:
Formularul W-9:
Scopul acestuia este de a solicita Numărul de identificare fiscală (TIN) al contribuabilului. Este utilizat exclusiv de către Persoane SUA, persoane fizice sau juridice. A se vedea instrucţiunile de completare a formularului W-9 pe pagina web a IRS: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw9.pdf.

Formularul W-8BEN: Scopul acestuia este de a identifica beneficiarii reali non-US ai conturilor şi tranzacţiilor. Este utilizat exclusiv de persoane fizice. Persoanele juridice trebuie să folosească Formularul W-8BEN-E. A se vedea instrucţiunile de completare a formularului W-8BEN pe pagina web a IRS: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8ben.pdf.

Formularul W-BEN E: Formularul W-8BEN-E are scopul de a identifica persoanele juridice sau Instituţiile Financiare Străine (FFI) din afara SUA care sunt beneficiarii reali, ai conturilor sau tranzacţiilor. Este utilizat exclusiv de persoane juridice sau Instituţii Financiare Străine. Persoanele fizice trebuie să folosească Formularul W-8BEN.


Ce este FDAP Income (Fixed or Determinable Annual or Periodic Income)?
FDAP Income în scop FATCA este venitul fix sau determinabil anual sau periodic, cu excepţia câştigurilor obţinute din vânzarea de bunuri imobiliare sau personale (inclusiv discountul de piaţă şi câştigurile din opţiuni, dar neincluzând discountul emisiunii iniţiale). De exemplu: compensaţii pentru servicii personale, dividende, dobânzi, pensii şi anuităţi, pensie alimentară, chirii, altele decât câştiguri din vânzarea proprietăţilor imobiliare, drepturi de autor etc. US Source FDAP înseamnă orice venit din sursa US şi care se încadrază în definiţia de FDAP Income.

Află mai multe despre CRS.