Formular de căutare

Fondul de compensare a investitorilor

Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. (Fondul) este persoană juridică, constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, în baza actului constitutiv, aprobat în prealabil de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Obiectul principal de activitate al Fondului este colectarea contribuţiilor membrilor şi compensarea creanţelor investitorilor provenind din incapacitatea unui membru de a restitui fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare datorate sau aparţinând investitorilor, care sunt deţinute şi/sau administrate în numele acestora în cadrul prestării de servicii de investiţii financiare. Compensarea investitorilor se face în limita plafoanelor stabilite în conformitate cu reglementarile C.N.V.M.

 

Scopul Fondului

Fondul a fost înfiinţat în iunie 2005, având ca scop compensarea investitorilor, în situaţia incapacităţii membrilor Fondului de a returna fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare datorate sau aparţinând investitorilor, care au fost deţinute în numele acestora, cu ocazia prestării de servicii de investiţii financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investiţii. De la înfiinţare şi până în prezent Fondul nu a înregistrat nici un eveniment de natură să genereze plata de compensaţii.

 

Compensarea investitorilor

Fondul compensează investitorii, în oricare din următoarele situaţii:

a) C.N.V.M./ASF a constatat că, pentru moment, din punctul ei de vedere, un membru al Fondului, din motive ce sunt legate direct de situaţia financiară a acestuia, nu este în măsură să-şi îndeplinească obligaţiile rezultate din creanţele investitorilor şi nici nu există perspectiva de a-şi onora aceste obligaţii în cel mai scurt timp;

b) autoritatea judiciară competentă, pentru motive legate direct sau indirect de situaţia financiară a unui membru al Fondului, a emis o hotărâre definitivă, având ca efect suspendarea posibilităţii investitorilor de a-şi exercita drepturile cu privire la valorificarea creanţelor asupra respectivei societăţi.

Pentru recuperarea plăţilor efectuate pentru compensarea fondurilor băneşti şi/sau a instrumentelor financiare, Fondul se subrogă de drept în drepturile investitorilor. Astfel, în cazul lichidării judiciare a membrilor săi, Fondul se înscrie în tabloul creditorilor pentru o sumă egală cu plăţile efectuate pentru compensarea investitorilor.