Actualizează-ți de acasă datele cu caracter personal în doar câteva minute.

Formular de căutare

IMM Invest

IMM INVEST ROMÂNIA

Aplică online

BRD, bancă parteneră în cadrul Programului IMM INVEST

Despre IMM Invest

Este un program guvernamental, administrat de FNGCIMM, care ajută IMM-urile din România să asigure capital de lucru și de investiții în contextual actual.

 

Avantajele Programului

1. Garanția statului roman, prin intermediul FNGCIMM, în proporție de 80% sau 90% din valoarea creditelor acordate pentru finanțarea:

 • Activității curente (credite revolving și non-revolving), pentru o perioadă de maximum 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 36 de luni în cazul creditelor de tip revolving;
 • Investițiilor (non-revolving), pentru o perioadă de maximum 72 de luni, inclusiv perioada de grație.

Valoarea cumulată maximă a creditelor garantate de stat, care poate fi acordată unei singure companii în cadrul programului, este de maximum 10.000.000 lei.

2. Costuri avantajoase (tip all in), calculate ca Robor 3M plus marja maximală de 2.0% pentru creditele de investiții și de 2.5% pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.

3. Subvenționarea integrală a dobânzilor de catre statul român, până la data de 31 decembrie 2020, cu posibilitatea de prelungire în cazul în care creșterea economică pentru anul 2021 va fi mai mică decât cea a anului 2020.

4. Acoperirea integrală a comisioanele de garantare de către statul român, până la data de 31 decembrie 2020.

 

Criteriile de eligibilitate

Sunt eligibile IMM-urile din toate* sectoarele de activitate, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) nu se află în dificultate**;

b) nu se află în litigiu, în calitate de parat, cu MFP și/sau Banca parteneră;

c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările de tip leasing în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, anume C.R.C.

d) nu se află în interdicție de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 în C.I.P.;

e) împotriva companiei nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul legilor aplicabile;

f) prezintă băncii garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, pot fi incluse în structura de garanții aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de stat;

g) sunt eligibile conform reglementarilor interne ale băncii;

h) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare; în cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat în cadrul programului;

i) depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a OUG 42/2020, până la 31 decembrie 2020; întreprinderea poate organiza programul de lucru al salariaților în funcție de evoluția activității curente a acesteia;

j) creditele nu vor fi utilizate pentru refinanțarea altor credite în derulare ale beneficiarului și nici pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutoare de stat/fonduri europene;

k) sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 lit. a) și art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare;

l) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

m) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile.

*Nu sunt acceptate în program companiile din domeniile: activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de investigare și protecție.

**Întreprindere în dificultate în sensul din Comunicarea Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, respectiv: (i) în cazul unei societăți cu răspundere limitată și a societăților pe acțiuni, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii doi ani și mai mult de un sfert din acest capital în ultimele 12 luni (conform ultimelor două situații financiare anuale ale societății). Fac excepție start-up-urile care nu au nicio situație financiară anuală depusă; sau (ii) în cazul unei societăți în care cel puțin o parte dintre asociați sunt ținuți nelimitat pentru datoriile întreprinderii, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu în ultimii doi ani și mai mult de un sfert din acest capital în cursul ultimelor 12 luni (conform ultimelor două situații financiare anuale ale societății), respectiv societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate în comandită pe acțiuni. Fac excepție start-up-urile care nu au nicio situație financiară anuală depusă; sau (iii) IMM-ul nu se află în niciuna dintre următoarele situații: procedura de insolvență, procedura de executare silită declanșată de organele fiscale și/sau alți creditori, închidere operațională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat și nu îndeplinește criteriile din legislația națională pentru a fi supus unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor, conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării;

 

Cum îți ajută acest program compania

Sprijinul constă în obținerea de credite, cu garanția statului român, în proporție de:

Microîntreprinderi și întreprinderi mici

 • maximum 90% din valoarea facilității pentru credite pentru capital de lucru. Valoarea maximă acordată pentru capital de lucru este de maximum 500.000 lei în cazul clienților microîntreprinderi, respectiv maxim 1 milion lei în cazul întreprinderilor mici.

IMM-uri

 • maximum 80% din valoarea facilității, pentru credite de capital de lucru și pentru investiții. Valoarea maxima a creditelor pentru capital de lucru nu poate depăși suma de 5 milioane lei, iar a celor pentru investiții nu poate depăși suma de 10 milioane lei.

Pașii pe care trebuie să îi urmezi:

 • Aplici pe site-ul www.imminvest.ro și alegi BRD ca bancă parteneră în acest program;
 • Completezi online toate datele de identificare, semnezi și anexezi declarația IMM în format .pdf
 • Dacă totul este în regulă, primești automat un număr de înregistrare și un mesaj de confirmare;
 • Dupa ce sunt verificate toate datele, FNGCIMM va emite acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului și notifică BRD;
 • Banca contactează clientul și solicită documentația de credit în vederea demarării analizei creditului;
 • BRD aprobă sau respinge creditul și transmite solicitarea de garantare către FNGCIMM;
 • După răspunsul final primit de la FNGCIMM, privind acordarea sau respingerea garanței, îți vom transmite decizia finală.

 

Bine de știut:

 • Poți înregistra cererea ta o singură dată în aplicația www.imminvest.ro, pentru unul sau mai multe credite.