Formular de căutare

AGA convocare initiala 14.03.2017

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN 20 APRILIE 2017

 

Convocare
Model procura persoane fizice
Model procura persoane juridice
Formular de vot prin corespondenta persoane fizice
Formular de vot prin corespondenta persoane juridice
 

ORDINEA DE ZI

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR:
1.    Alegerea secretarului Adunarii Generale Ordinare
2.    Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate, a 31 decembrie 2016
-    Situatiile financiare anuale individuale si consolidate,   pregatite în conformitate cu Standardele Financiare Internationale de Raportare, asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana, pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016,
-    Raportul Anual al Consiliul de Administratie la nivel individual si consolidat
-    Raportul auditorului financiar.
3.    Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2016;
4.    Aprobarea repartizarii profitului si fixarea dividendului pe anul 2016 (dividendul brut propus este de  0,73 lei / actiune). Dividendele vor fi platite în data de 30 mai 2017 si data platii amânate va fi 30 noiembrie 2017;
5.    Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2017;
6.    Aprobarea remuneratiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar al anului 2017, precum si a limitelor generale privind remuneratiile suplimentare ale administratorilor si remuneratia directorilor;
7.    Aprobarea reînnoirii mandatului de administrator al domnului Jean-Luc André Joseph PARER, pentru o perioada de 4 ani, începând cu data de 18 octombrie 2017
-    CV –ul domnului Jean-Luc André Joseph PARER
8.    Alegerea domnului Benoît OTTENWAELTER în calitate de administrator,  pentru un mandat de 4 ani;
-    CV –ul domnului Benoît OTTENWAELTER
9.    Numirea  societatii Ernst&Young Assurance Services SRL  în calitate de auditor financiar al Bancii pentru anul financiar 2017 si stabilirea duratei contractului de audit financiar;
10.    Aprobarea datei de 8 mai 2017 ca ex date, conform art. 2 si 5 pct. 11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunarilor generale ale societatilor;
11.    Aprobarea datei de  9 mai 2017 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor care urmeaza sa  beneficieze de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor adunarii generale ordinare a actionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.


ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR:
1.    Alegerea secretarului sedintei Adunarii Generale Extraordinare;
2.    Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Bancii;
3.    Aprobarea datei de 8 mai 2017 ca ex date, conform  art. 2 si 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunarilor generale ale societatilor;
4.    Aprobarea datei de  9 mai 2017 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.