Formular de căutare

Înapoi la Newsroom

Evenimente Importante

03 Jan 2016

 

În conformitate cu prevederile Codului de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti, BRD - Groupe Société Générale S.A. informează investitorii că:

Începând din anul 2012, BRD - Groupe Société Générale S.A. a adoptat şi aplică, în mod voluntar, prevederile Codului de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti (BVB) şi raportează anual conformarea la prevederile acestuia. Modelul de guvernare internă a BRD - Groupe Société Générale S.A. este aliniat modelului băncii-mamă, Société Générale.   

Alinierea la prevederile Codului a fost un obiectiv permanent stadiul în care ne situăm astăzi este un răspuns la aceste demersuri.
BRD aplică cea mai mare parte a prevederile Codului. De aceea, în conformitate cu prevederile Codului, prezintă investitorilor raportul privind situaţia actuală a celor câteva prevederi din Cod care sunt în proces de implementare.

 

 

PREVEDEREA

STADIU 31.12.2015

SECŢIUNEA A - RESPONSABILITĂȚI

 

A.4.

În cazul societăților din Categoria Premium, nu mai puțin de doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație trebuie să fie independenți.

 

La data de 31.12.2015, Consiliul de Administraţie al BRD are în componenţă un administrator independent.

 

Pentru numirea unui nou administrator şi desemnarea acestuia în calitate de administrator independent, Consiliul de Administraţie a convocat Adunarea Generală a Acţonarilor în data de 7 ianuarie 2016.

A.5. Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său.

Informaţii relevante privind calificarea candidaţilor pentru calitatea de administrator/administrator independent sunt la dispoziţia acţionarilor/investitorilor pe site-ul instituţional la secţiunile https://www.brd.ro/despre-brd/profil/management şi https://www.brd.ro/despre-brd/investitori-si-actionari/aga.

 

Reflectarea detaliată a informaţiilor privind angajamentele profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv situaţia mandatelor executive și neexecutive în Consilii de Administrație sau în instituții non-profit, va face obiectul capitolului de Guvernanţă Corporativă din Raportul anual al Consiliului de Administraţie la 31.12.2016.

A.6. Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Organului de Conducere stabileşte obligaţia membrilor Consiliului de a declara orice situaţie care l-ar putea plasa într-un conflict de interese şi de a se abţine atunci când Consiliul ia decizii care ar putea afecta poziţia acestora.

 

Capitolul de Guvernanţă Corporativă din Raportul anual al Consiliului de Administraţie la data de 31.12.2016 va cuprinde extrase din declaraţiile de afiliere ale membrilor Consiliului.

A.11.

...

Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă.

 

In 2014, Consiliul de Administratie a decis înfiintarea unui Comitet de nominalizare format din administratori ne- executivi.

 

SECȚIUNEA B - SISTEMUL DE GESTIUNE A RISCULUI ȘI CONTROL INTERN

B.1…... În cazul societăților din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți.

La data de 31.12.2015, Comitetul de Audit al BRD are 3 membri neexecutivi iar preşedinţia acestuia este asigurată de un administrator independent.

O decizie a Consiliului de Administraţie privind modificarea componenţei Comitetului de Audit va fi luată în discuţie în funcţie de hotărârile care vor fi adoptate în Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor din data de 7 ianuarie 2016.

B.5. Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate.

Regulamentul intern privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comitetului de Audit va fi actualizat în acest sens.

B.10. Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a carei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare.

Conform reglementărilor interne, tranzacţiile cu părţile afiliate sunt în competenţa de aprobare a Consiliului de Administraţie.

Necesitatea existenţei unei opinii din partea Comitetului de audit cu privire la astfel de tranzacţii va face obiectul actualizării reglementărilor interne.

În măsura în care tranzacţiile se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerinţelor de raportare, acestea vor fi dezvăluite acţionarilor/investitorilor.

 

SECȚIUNEA C- JUSTA RECOMPENSĂ ȘI MOTIVARE

C.1. Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei.

Politica de remunerare trebuie formulată astfel încât să permită acționarilor înțelegerea principiilor și a argumentelor care stau la baza remunerației membrilor Consiliului și a Directorului General, precum și a membrilor Directoratului în sistemul dualist. Aceasta trebuie să descrie modul de conducere a procesului și de luare a deciziilor privind remunerarea, sa detalieze componentele remunerației conducerii executive (precum salarii, prime anuale, stimulente pe termen lung legate de valoarea acțiunilor, beneficii în natura, pensii și altele) și să descrie scopul, principiile și prezumțiile ce stau la baza fiecărei componente (inclusiv criteriile generale de performanță aferente oricărei forme de remunerare variabilă). În plus, politica de remunerare trebuie să specifice durata contractului directorului executiv și a perioadei de preaviz prevăzută în contract, precum și eventuala compensare pentru revocare fără justa cauză.

Raportul privind remunerarea trebuie să prezinte implementarea politicii de remunerare pentru persoanele identificate în politica de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei.

Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe pagina de internet a societății.

Banca dispune de o politică de remunerare, revizuită şi aprobată anual de către Consiliul de Administraţie.

 

Informaţiile relevante privind politica de remunerare a Băncii atât în ceea ce priveşte organul de conducere dar şi persoanele identificate vor fi dezvăluite acţionarilor şi investitorilor în capitolul de Guvernanţă Corporativă din Raportul anual al administratorilor încheiat pentru data de 31.12.2016.

SECȚIUNEA D - ADĂUGÂND VALOARE PRIN RELAȚIILE CU INVESTITORII

 

D.1. Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – indicându-se publicului larg persoana/persoanele responsabile sau unitatea organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată Relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:

D.1.2. CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit.;

.

 

 

Informaţii relevante privind calificarea membrilor Consiliului de Administraţie sunt la dispoziţia acţionarilor/investitorilor pe site-ul instituţional la secţiunea https://www.brd.ro/despre-brd/profil/management.

 

Reflectarea detaliată a informaţiilor privind angajamentele profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv situaţia mandatelor executive și neexecutive în Consilii de administrație sau în instituții non-profit va face obiectul capitolului de Guvernanţă Corporativă din Raportul anual al Consiliului de Administraţie la 31.12.2016.

D.2. Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de Directorul General sau de Directorat și adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari va fi publicată pe pagina de internet a societății.

La 31.12.2015, Banca nu dispune de o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari.

 

Pentru anul 2016, Banca intenţionează să elaboreze o astfel de politică şi să o publice pe site-ul Băncii.

D.3. Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea impactului global al unui număr de factori privind o perioadă viitoare (așa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiecție are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de previziunile prezentate inițial. Politica privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Daca sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societății.

La 31.12.2015, Banca nu dispune de o politică în legătură cu previziunile.

 

Pentru 2016, pentru a se conforma acestei prevederi, BRD intenţionează să adopte o astfel de politică şi să o pună la dispoziţia acţionarilor/investitorilor pe site-ul Băncii, până la finele anului 2016.

D.4. Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.

Pentru anul 2016, Banca îşi propune să analizeze posibilitatea de a permite acționarilor săi să participe la adunările generale, încurajând utilizarea mijloacelor de comunicare electronică prin (a) transmiterea în direct a adunărilor generale și/sau (b) comunicarea bilaterală în direct şi să asigure un sistem de vot electronic la adunările generale, inclusiv votul electronic la distanță.

D.7. Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului.

Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.

 

Procedura privind Organizarea Adunărilor Generale ale Acţionarilor va cuprinde menţiuni specifice privind posibilitatea participării la aceste evenimente a specialiştilor, consultanţilor sau analiştilor financiari şi va fi supusă aprobării acţionarilor în reuniunea din aprilei 2016.

 

 

Articole asemănătoare