Formular de căutare

Înapoi la Newsroom

Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor BRD Groupe Société Générale

13 Apr 2016

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) BRD - Groupe Société Générale s-a reunit pe 14 aprilie 2016, la hotelul Novotel Bucarest City Centre, Sala Paris Gauche (Calea Victoriei 37B, Sector 1, Bucureşti), pentru două şedinţe: Ordinară şi Extraordinară. Conform convocatorului, la Adunarea Generală Ordinară şi la cea Extraordinară au fost îndreptăţite să participe şi să voteze persoanele având calitatea de acţionar la data de referinţă de 4 aprilie 2016. La şedinţă au fost prezenţi acţionari reprezentând 81,30% din capitalul social al băncii.

AGA Ordinară a dezbătut şi aprobat situaţiile financiare anuale individuale şi consolidate la 31 decembrie 2015, pregătite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aşa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, însoţite de Raportul Anual al Consiliului de Administraţie la nivel individual şi consolidat şi de Raportul auditorului financiar al băncii.

Totodată,s-au discutat şi aprobat: descărcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exerciţiul financiar al anului 2015, o rată de distribuire de 50% din profitul distribuibil de 445 422 092 lei, fixarea dividendului brut la 0,32 lei / acţiune, plata dividendelor în data de 24.05.2016, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 şi programul de activitate pe exerciţiul financiar al anului 2016, remuneraţia cuvenită administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2016 şi limitele generale privind remuneraţiile suplimentare ale administratorilor şi  remuneraţia directorilor, precum şi numirea societăţii Ernst & Young Assurance Services S.R.L. în calitate de auditor financiar al băncii pentru anul financiar 2016.

De asemenea AGA Ordinară a aprobat reînnoirea mandatului de administrator al domnului Philippe Charles LHOTTE, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 13 septembrie 2016 şi împuternicirea domnului Giovanni Luca SOMA - Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu acesta.

AGA Extraordinară a avut pe ordinea de zi şi a aprobat modificarea Actului Constitutiv al băncii conform propunerilor din Anexa la Convocator.

De asemenea, Adunarea Generală a Acţionarilor a aprobat data de 29 aprilie 2016 ca ex date conform art. 2 şi art. 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunarilor generale ale societăţilor, respectiv data de 3 mai 2016 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor care urmează să beneficieze de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.

Raportul anual care conţine situaţiile financiare ale anului 2015 aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor a fost transmis la  ASF – Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare şi la Bursa de Valori Bucureşti, conform calendarului de comunicare financiară făcut public la începutul anului, şi este disponibil pentru public şi investitori pe site-ul web al băncii:  www.brd.ro. Copii ale raportului pot fi obţinute, la cerere, gratuit, şi de  la sediul central al BRD - Groupe Société Générale, situat în Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti.
 

Articole asemănătoare