Formular de căutare

IMM Invest

IMM INVEST ROMÂNIA

Aplică online

BRD, bancă parteneră în cadrul Programului IMM INVEST

Agro IMM INVEST

Este un subprogram guvernamental al programului IMM INVEST, administrat de FNGCIMM, care ajută IMM-urile si intreprinderile mici cu capitalizare de piata medie din domeniul agriculturii, pisciculturii, acvaculturii si sectorului alimentar din România să asigure necesarul de capital de lucru și investiții în contextul actual.

 

Află mai multe despre Agro IMM INVEST

Despre IMM Invest

Este un program guvernamental, administrat de FNGCIMM, care ajută IMM-urile si intreprinderile mici cu capitalizare de piata medie din România să asigure necesarul de capital de lucru și investiții în contextul actual.

 

 

Avantajele Programului

1. Garanția statului roman, prin intermediul FNGCIMM, în proporție de 80% sau 90% din valoarea creditelor acordate pentru finanțarea:

- Activității curente (credite revolving și non-revolving), pentru o perioadă de maximum 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 36 de luni în cazul creditelor de tip revolving;

- Investițiilor (non-revolving), pentru o perioadă de maximum 72 de luni, inclusiv perioada de grație de maxim 18 luni pentru rambursarea principalului.

Valoarea cumulată maximă a creditelor garantate de stat, care poate fi acordată unei singure companii în cadrul programului, este de maximum 10.000.000 lei.

2. Costuri avantajoase (tip all in), calculate ca Robor 3M plus marja maximală de 2.0% pentru creditele de investiții și de 2.5% pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.

3. Subvenționarea integrală a dobânzilor de catre statul român, pentru o perioada de 8 luni de la data primei utilizari din credit, pentru creditele acordate până la data de 30 iunie 2021.

4. Acoperirea integrală a comisioanele de garantare de către statul român, pentru creditele acordate până la data de 30 iunie 2021.

 

 

Criteriile de eligibilitate

Sunt eligibile IMM-urile, intreprinderile mici cu capitalizare de piata medie si profesiunile liberale din toate sectoarele de activitate*, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) nu se află în dificultate**)

b) nu se află în litigiu, în calitate de parat, cu MFP și/sau Banca parteneră

c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing la data solicitarii garantiei de stat sau daca inregistreaza restante, acestea sunt incadrate in categoriile A, B, C in baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumita in continuare C.R.C.

d) nu se află în interdicție de a emite cecuri și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P., cu excepția incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin și/sau cecuri executate, incepand cu data de 16 martie 2020, pe perioada starii de urgenta, starii de alerta si o luna dupa incetarea acestora

e) împotriva companiei nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul legilor aplicabile

f) prezintă băncii garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, pot fi incluse în structura de garanții aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de stat

g) sunt eligibile conform reglementarilor interne ale băncii

h) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare; în cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat în cadrul programului

i) creditele nu vor fi utilizate pentru refinanțarea altor credite în derulare ale beneficiarului și nici pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutoare de stat/fonduri europene

j) sunt microintreprinderi, intreprinderi mici sau mijlocii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 2 lit. a) și art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, cu modificarile și completarile ulterioare

k) nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale in vigoare

l) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile.

*) Nu sunt eligibile in program companiile care isi desfasoara activitatea intr-unul din urmatoarele sectoarele/domeniile: intermedieri financiare, cu excepția activităților auxiliare intermedierilor financiare, asigurări, cu excepția activităților agenților și brokerilor de asigurare, tranzacții imobiliare, cu excepția activităților de tranzacții imobiliare realizate de către agențiile imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, cu excepția fabricării băuturilor alcoolice nedistilate și a băuturilor pe bază de alcool CAEN 1102, CAEN 1103, CAEN 1104, CAEN 1105 și CAEN 1106, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție, cu excepția activității de protecție și gardă și activității de servicii privind sistemele de securizare."

**) nu este în dificultate financiară în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul de funcționare al Uniunii Europene.

În ce constă sprijinul?

Obținerea de credite cu garanția statului roman, în proporție de:

Microîntreprinderi, întreprinderi mici

- maxim 90% din valoarea facilității pentru credite pentru capital de lucru. Valoarea maximă acordată pentru capital de lucru este de maximum 500.000 lei în cazul clienților microîntreprinderi, respectiv maxim 1 milion lei în cazul întreprinderilor mici.

IMM-uri si Intreprinderi mici cu capitalizare de piata medie

- maxim 80% din valoarea facilității, pentru credite de capital de lucru și pentru investiții. Valoarea maxima a creditelor pentru capital de lucru nu poate depăși suma de 5 milioane lei, iar a celor pentru investiții nu poate depăși suma de 10 milioane lei.

Pașii pe care trebuie să îi urmezi:

  • Aplici pe site-ul www.imminvest.ro, bifezi optiunea IMM INVEST și alegi BRD ca bancă parteneră în acest program;
  • Completezi online toate datele de identificare, semnezi și anexezi declarația IMM în format .pdf
  • Dacă totul este în regulă, primești automat un număr de înregistrare și un mesaj de confirmare;
  • Dupa ce sunt verificate toate datele, FNGCIMM va emite acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului si notifica BRD;
  • BRD aprobă sau respinge documentația și o trimite spre analiză către FNGCIMM;
  • După răspunsul final primit de la FNGCIMM, privind acordarea sau respingerea garanței, îți vom transmite decizia finală.