AGA

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR  DIN 19 APRILIE 2018

Hotarari AGA

 

ORDINEA DE ZI

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR:
    1. Alegerea secretarului şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
    2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 

    3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2017.
    4. Aprobarea repartizării profitului și fixarea dividendului pe anul 2017 (dividendul brut propus este de  1,64 lei / acțiune). Dividendele vor fi plătite în data de 31 mai 2018 și data plății amânate va fi 30 noiembrie 2018. 
    5. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 şi a Programului de activitate pentru exerciţiul financiar al anului 2018.
    6. Aprobarea remuneraţiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2018, precum şi a limitelor generale privind remuneraţiile suplimentare ale administratorilor şi remuneraţia directorilor.
    7. Aprobarea reînnoiri mandatului de administrator al domnului Giovanni Luca SOMA, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de  24.10.2018.

    8. Alegerea domnului François BLOCH   în calitate de administrator,  pentru o perioadă de 4 ani.

    9. Numirea  societăţii Ernst&Young Assurance Services SRL  în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anul financiar 2018.
    10. Aprobarea datei de 8 mai 2018 ca ex date.
    11. Aprobarea datei de 9 mai 2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor care urmează să  beneficieze de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor. 


ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR:
    1. Alegerea secretarului  şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
    2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii 
    3. Aprobarea datei de 8 mai 2018 ca ex date.
    4. Aprobarea datei de 9 mai 2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor.