Formular de căutare

Înapoi la Newsroom

Evenimente importante

20 Apr 2017

Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor BRD - Groupe Société Générale

 

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) BRD - Groupe Société Générale s-a reunit pe 20 aprilie 2017, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti (etaj 1, Sala Auditorium), pentru două şedinţe: Ordinară şi Extraordinară. Conform convocatorului, la Adunarea Generală Ordinară şi la cea Extraordinară au fost îndreptăţite să participe şi să voteze persoanele având calitatea de acţionar la data de referinţă de 11 aprilie 2017. La şedinţă au fost prezenţi acţionari reprezentând  85,76 % din capitalul social al băncii.

 

AGA Ordinară a dezbătut şi aprobat situaţiile financiare anuale individuale şi consolidate la 31 decembrie 2016, pregătite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aşa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, însoţite de Raportul Anual al Consiliului de Administraţie la nivel individual şi consolidat şi de Raportul auditorului financiar al băncii, descărcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exerciţiul financiar al anului 2016, propunerea Consiliului de administraţie de distribuire a 70% din profitul distribuibil de 728.280.960 lei, fixarea dividendului brut la 0,73 lei / acţiune, plata dividendelor în data de 30 mai 2017 și data plății amânate  de 30 noiembrie 2017, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 şi programul de activitate pe exerciţiul financiar al anului 2017, remuneraţia cuvenită administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2017 şi limitele generale privind remuneraţiile suplimentare ale administratorilor şi  remuneraţia directorilor, precum şi numirea societăţii Ernst & Young Assurance Services S.R.L. în calitate de auditor financiar al băncii pentru anul financiar 2017.

De asemenea AGA Ordinară a aprobat numirea domnului Benoît Jean Marie OTTENWAELTER în calitate de administrator neexecutiv,  pentru un mandat de 4 (numirea este sub condiţia obţinerii aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României, conform dispoziţiilor legale în vigoare şi termenul mandatului începe să se calculeze de la data emiterii aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României), reînnoirea mandatului de administrator neexecutiv al domnului Jean-Luc André Joseph PARER, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 18 octombrie 2017 şi împuternicirea domnului Giovanni Luca SOMA - Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu aceştia.

 

AGA Extraordinară a avut pe ordinea de zi şi a aprobat modificarea Actului Constitutiv al băncii conform propunerilor din Anexa la Convocator.

 

De asemenea, Adunarea Generală a Acţionarilor a aprobat data de 8 mai 2017 ca ex date conform art. 2 şi art. 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunarilor generale ale societăţilor, respectiv data de 9 mai 2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor care urmează să beneficieze de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.

 

Raportul anual care conţine situaţiile financiare ale anului 2016 aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor a fost transmis la  ASF – Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare şi la Bursa de Valori Bucureşti, conform calendarului de comunicare financiară făcut public la începutul anului, şi este disponibil pentru public şi investitori pe site-ul web al băncii:  www.brd.ro. Copii ale raportului pot fi obţinute, la cerere, gratuit,  de  la sediul central al BRD - Groupe Société Générale, situat în Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti.

Articole asemănătoare

BRD OFERĂ INTERNET ȘI MOBILE BANKING FĂRĂ COSTURI, TIMP DE TREI LUNI, CLIENȚILOR PERSOANE FIZICE

În contextul epidemiei de Covid-19, și pentru a sprijini măsurile de prevenție a răspândirii bolii, ...

află detalii

REZULTATELE GRUPULUI BRD ÎN PRIMELE 9 LUNI ALE ANULUI 2018: PERFORMANȚĂ OPERAȚIONALĂ SOLIDĂ ȘI CREȘTERE SUSŢINUTĂ A VENITURILOR

Principalii indicatori financiari ai BRD-Groupe Société Générale la 30 septembrie 2018 la nivel cons...

află detalii

Rezultatele Grupului BRD În Primul Trimestru Al Anului 2018: Profit Net De 414 Milioane RON

Principalii indicatori financiari ai BRD Groupe Société Générale la 31 martie 2018 la nivel consolid...

află detalii